tematyka zdj赕

mk

Spo秗骴 50 tysi阠y zg硂sze wybrali w砤秐ie te. Oto zdj阠ia, kt髍e ju wkr髏ce zobaczy ca硑 秝iat

Spo秗骴 50 tysi阠y zg硂sze wybrali w砤秐ie te. Oto zdj阠ia, kt髍e ju wkr髏ce zobaczy ca硑 秝iat

Muzeum Historii Naturalnej w Londynie og硂si硂 list finalist體 presti縪wego konkursu Wildlife Photographer of the Year (Fotograf Roku w tematyce Dzikiej Przyrody). Organizatorzy opublikowali na razie tylko kilkana禼ie zdj赕 - sto fotografii b阣zie mo縩a zobaczy za w pa糳zierniku na wystawie w stolicy Wielkiej Brytanii, a tak縠 na innych wystawach organizowanych na ca硑m 秝iecie.W tym roku Muzeum Historii Naturalnej dosta硂 niemal 50 tys. zg硂sze od profesjonalist體 i amator體 z 95 kraj體. Finali禼i s wybierani na podstawie kryteri體 kreatywno禼i, oryginalno禼i i technicznej doskona硂禼i zdj阠ia.

Nie r骲 zdj阠ia wie縴 Eiffla po zmroku. Je秎i wrzucisz je na Facebooka, z砤miesz prawo

Nie r骲 zdj赕 wie縴 Eiffla noc, a przez ca潮 dob - brukselskiemu Atomium, zw砤szcza je秎i chcesz pochwali si nimi na Facebooku - zaalarmowa portal informacyjny EUobserver specjalizuj眂y si w tematyce unijnej. Powodem s prawa autorskie chroni眂e budynki lub... ich o秝ietlenie.

"Nie jest takim potworem, jakim zobaczy go 秝iat". Dziennikarka o s硑nnej fotografii z Ukrainy

"Ta fotografia obieg砤 秝iat. Wyl眃owa砤 na pierwszych stronach gazet, wywo砤砤 fal oburzenia" - pisze na swoim blogu w serwisie Polityka.pl Katarzyna Kwiatkowska-Moskalewicz, dziennikarka zajmuj眂a si tematyk wschodni. Chodzi o zdj阠ie separatysty, kt髍y - w wydawa硂by si triumfalnym ge禼ie - unosi maskotk jednej z ma硑ch ofiar katastrofy malezyjskiego boeinga.

Naga Biblia dla niemieckich protestant體

akademicki. Autorzy kalendarza broni si, 縠 zdaj sobie spraw i st眕aj po bardzo grz眘kim gruncie, dlatego zdj阠ia s inspirowane malowid砤mi i rze糱ami ju przedstawiaj眂ymi biblijn nago舵. - Obraz czy rze糱a to zupe硁ie co innego ni zdj阠ie - upiera si dominikanin.

Dlaczego warto by dawc

Dlaczego warto by dawc

Dializ NZOZ Nowy Szpital i Ewy Karpiuk - piel阦niarki stacji dializ. W czasie konferencji nagrodzono m硂dzie, kt髍a wzi瓿a udzia w konkursach plastycznych og硂szonych przez stowarzyszenie. Uczniowie otrzymali sprz阾 elektroniczny (tablet, power bank i pendrive). Na zdj阠iu organizatorzy spotkania wraz

"Bydgoskie podw髍ka" w bibliotece Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego

"Bydgoskie podw髍ka" w bibliotece Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego

"Bydgoskie podw髍ka" uwieczni Bogdan D眀rowski. Fotograf tematyk miejsk fascynuje si od wielu lat. Pomys, aby uwieczni podw髍ka, pojawi si w jego g硂wie kilkana禼ie lat temu. Dlatego w秗骴 oko硂 20 zdj赕, kt髍e mo縩a zobaczy w bibliotece UKW, znajd si podw髍ka wsp蟪czesne i

To dziecko nie p砤cze, cho w砤秐ie prze縴硂 koszmar. Prezenterka CNN nie wytrzyma砤 na wizji [WIDEO]

To dziecko nie p砤cze, cho w砤秐ie prze縴硂 koszmar. Prezenterka CNN nie wytrzyma砤 na wizji [WIDEO]

materia硊 o uratowanym ch硂pcu i w trakcie jego trwania, nie mog砤 powstrzyma wzruszenia. - Podczas gdy 秝iat b砤ga o wstrzymanie ognia, a my nie potrafimy powstrzyma 砮z, on nie p砤cze, jest w tak wielkim szoku - m體i砤 ze 硓ami w oczach dziennikarka.        Zdj阠ia 5-letniego

12 dowod體 na to, 縠 Polska jest prawdopodobnie najpi阫niejszym krajem na 秝iecie [Wiki Lubi Przyrod闿

12 dowod體 na to, 縠 Polska jest prawdopodobnie najpi阫niejszym krajem na 秝iecie [Wiki Lubi Przyrod闿

narodowych i krajobrazowych, rezerwat體 i pomnik體 przyrody. I uda硂 si. Na zdj阠iu: Specjalny obszar ochrony siedlisk Rzeka Pas酬ka, fot. Hubert Ignatowicz (CC-by-SA 3.0 / Wikimedia Commons). Wyr罂nienie w konkursie Wiki Lubi Przyrod. Pod nazw Wiki Loves Earth po raz pierwszy konkurs o tematyce

Dziennikarz i szef zwi眤ku zawodowego dyscyplinarnie zwolniony z "Tr骿ki". Za "n阫anie" w砤dz radia

Dziennikarz i szef zwi眤ku zawodowego dyscyplinarnie zwolniony z "Tr骿ki". Za "n阫anie" w砤dz radia

Dziennikarzy i Pracownik體 Program體 Trzeciego i Drugiego Polskiego Radia. Na czym polega akcja #kogonies硑cha? Kiedy w po硂wie pa糳ziernika Sp髍 i Zale秐 odsuni阾o od obowi眤k體, niekt髍zy obecni i dawni dziennikarze Tr骿ki zamie禼ili na Facebooku i Twitterze swoje czarno-bia砮 zdj阠ia, na kt髍ych

Wernisa na kolejowym szlaku

Wernisa na kolejowym szlaku

  Przybyli mieli okazj podziwia zdj阠ia przedstawiaj眂e odchodz眂e ju w zapomnienie lokomotywy i wagony kolejowe, pami阾aj眂e jeszcze czasy PRL- u, a tak縠 kontrastuj眂e z nimi nowoczesne poci眊i i tramwaje szynowe. - Sko馽zy砮m Szko酬 Kolejow w Bydgoszczy, potem od 1964 r. do 1999 r

"Portal" Misiewicza przesta dzia砤. Rzecznik pisze o sukcesie i wy潮cza stron po tygodniu

"Portal" Misiewicza przesta dzia砤. Rzecznik pisze o sukcesie i wy潮cza stron po tygodniu

powa縩e zagro縠nie - i tak traktuj j Unia i NATO >>> Jeszcze wczoraj rano strona by砤 dost阷na. Zmieni硂 si tylko zdj阠ie widoczne na otwarciu witryny. Poprzednie - zbi髍 ok砤dek - okaza si by skopiowany z serwisu Wirtualne Media . Jedyn r罂nic by硂 zas硂ni阠ie pierwszej strony "

"Magiczne 秝iat硂 wzmacnia dramat. Dobrze, 縠 zn體 wygra ten temat" - eksperci o Zdj阠iu Roku World Press Photo

"Magiczne 秝iat硂 wzmacnia dramat. Dobrze, 縠 zn體 wygra ten temat" - eksperci o Zdj阠iu Roku World Press Photo

zbrojne. Nie bez przyczyny wi阠 ilo舵 zdj赕 o takiej tematyce jest dosy du縜 - m體i portalowi Gazeta.pl Marek Grygiel, fotoedytor "Gazety Wyborczej" i kurator w Centrum Sztuki Wsp蟪czesnej. Zdaniem Grygla, fotografia Hansena jest bardzo ciekawa. - Zdj阠ie, co jest dosy specyficzne, oparte jest

W przychodni kartka ws. cytologii. Kobiety oburzone. "Gdybym tak si bada砤, nie by硂by mnie tutaj"

W przychodni kartka ws. cytologii. Kobiety oburzone. "Gdybym tak si bada砤, nie by硂by mnie tutaj"

Opolu. Kartka nie mia砤 縜dnego podpisu ani piecz眛ki.  Po tym, jak zdj阠ie og硂szenia zamie禼i硑 na portalach spo砮czno禼iowych oburzone pacjentki, zareagowa opolski oddzia NFZ. Kartk usuni阾o. Jak t硊maczy砤 w wypowiedzi dla Radia Opole zast阷czyni dyrektora SP ZOZ "Zaodrze" Iwona

Katastrofa EgyptAir: w kokpicie wykryto dym. Armia ujawnia pierwsze zdj阠ia szcz眛k體 airbusa

Katastrofa EgyptAir: w kokpicie wykryto dym. Armia ujawnia pierwsze zdj阠ia szcz眛k體 airbusa

. W pi眛ek egipskie ekipy poszukiwawcze natrafi硑 na szcz眛ki maszyny w odleg硂禼i ok. 290 km na p蟪noc od Aleksandrii, m. in. na fotele lotnicze i baga. Odnaleziono te fragmenty cia. Egipska armia zamie禼i砤 na profilu na Facebooku zdj阠ia wydobytych z morza szcz眛k體 wraku lotu MS804. Dym w

Trzej bracia rzucili studia dla biznesu. Robi 秏ieszne filmy

Trzej bracia rzucili studia dla biznesu. Robi 秏ieszne filmy

. Zdj阠ia by硑 kr阠one na terenie Wydzia硊 Filologicznego Uniwersytetu Wroc砤wskiego. Braciom pomaga砤 ekipa z硂縪na z os骲 z Bogatyni, G硊bczyc oraz Francuza pochodz眂ego z Nimes.

Czego takiego jeszcze nie widzieli禼ie w TVP. Materia o uchod糲ach to szczyt manipulacji

Czego takiego jeszcze nie widzieli禼ie w TVP. Materia o uchod糲ach to szczyt manipulacji

mechanizmy propagandy, nakr阠ania spirali nienawi禼i" Jak komentuj na Facebooku tw髍cy portalu Uchodzcy.info , zajmuj眂ego si tematyk uchod糲體, zdj阠ia przedstawiaj zdarzenia najprawdopodobniej z Europy i Bliskiego Wschodu, jednak s one "wyrwane z kontekstu, z硂縪ne w ci眊 przemocy, kt髍ych

To by硑 pi阫ne dni, po prostu

To by硑 pi阫ne dni, po prostu

, 縠 co jaki czas zmienia si program i trzeba by硂 uczy si wszystkiego od nowa. Zdj阠ia Filmy szed砮m wywo砤 do Tereni Sarneckiej. Tam czeka砮m, a zostanie wywo砤na klisza, potem musia砮m j przejrze i wybra numery klatek do wywo砤nia. Kiedy zdj阠ia by硑 ju wykonane, szed砮m do redakcji

"Zapomniany" front I wojny. Gdy Zach骴 wykrwawia si w okopach, Polacy w armiach zaborc體 gin阬i od Ba硉yku po Karpaty...

"Zapomniany" front I wojny. Gdy Zach骴 wykrwawia si w okopach, Polacy w armiach zaborc體 gin阬i od Ba硉yku po Karpaty...

Wojna na Wschodzie 1914-18. Od Ba硉yku po Karpaty , Tomasz Kuba Koz硂wski. Na zdj阠iu: Zniszczony W硂dzimierz Wo硑駍ki (obecnie Ukraina). Koz硂wski to kolekcjoner, znawca tematyki kresowej. Od 2007 roku prowadz眂y w DSH cykl spotka "Opowie禼i z Kres體". Ekspozycja, kt髍ej scenariusz

Zdj阠ie Roku World Press Photo. Bez krwi, cierpienia, 秏ierci. "Poetyckie", "z przekazem", "jak list w butelce"

Zdj阠ie Roku World Press Photo. Bez krwi, cierpienia, 秏ierci. "Poetyckie", "z przekazem", "jak list w butelce"

Tytu Zdj阠ia Roku 2013 w 57. edycji konkursu World Press Photo przypad fotografii na pierwszy rzut oka nie maj眂ej nic wsp髄nego z tematyk fotografii regularnie wygrywaj眂ych ten konkurs. Zdj阠ie uderza szerok palet odcieni niebieskiego koloru a do ciemnego granatu. Jasny ksi昕yc o秝ietla

Rozmowy Kij體-Mi駍k. Spotkanie kaszenka-Poroszenko bez kamer

Rozmowy Kij體-Mi駍k. Spotkanie kaszenka-Poroszenko bez kamer

zorganizowa. - Mamy nadziej, 縠 mi駍kie spotkanie odb阣zie si przed Nowym Rokiem - o秝iadczy w pi眛ek przedstawiciel samozwa馽zej Donieckiej Republiki Ludowej Denys Puszylin. Chcesz wiedzie wi阠ej i szybciej? i眊nij nasz aplikacj Gazeta.pl LIVE! Gdy zwykli ludzie g硂suj na najlepsze zdj阠ia

Podyplomowa archeologia w zasi阦u r阫i

Podyplomowa archeologia w zasi阦u r阫i

zg砤szania do w砤禼iwych instytucji zabytk體 znajduj眂ych si pod wod" - deklaruje Magdalena Nowakowska, ekspert IAUW w zakresie archeologii podwodnej. Zg砤szane zdj阠ia powinny odnosi si do tematyki konkursu oraz by opatrzone kr髏kim opisem. Jury konkursu wybierze najlepsz prac oraz przyzna

Teologia queer, czyli czy geje trafi do nieba [WIDEOSONDA]

Teologia queer, czyli czy geje trafi do nieba [WIDEOSONDA]

. Tej tematyce po秝i阠ony jest najnowszy numer miesi阠znika "Znak". Redakcja zdecydowa砤 si te na eksperyment. Pytanie z ok砤dki numeru, czyli "Czy homoseksualista mo縠 trafi do nieba" zada przechodniom na krakowskich ulicach. Efekt? Nowy album zdj赕 seksownej Marilyn. Sesja 6

Komendant przeprasza za zdj阠ie Olewnika w magazynie "Policja 997"

Komendant przeprasza za zdj阠ie Olewnika w magazynie "Policja 997"

Chodzi o zdj阠ie z sekcji zw硂k Krzysztofa Olewnika, ukazuj眂e jego szcz眛ki wydobyte w pa糳zierniku 2006 r. z miejsca wskazanego przez jednego z jego zab骿c體 - S砤womira Ko禼iuka. Policyjna gazeta zamie禼i砤 je w lutowym wydaniu. Zdj阠ie pochodzi硂 z s眃owych akt sprawy, dotycz眂ej uprowadzenia i

31-letni Kim Dzong Un cierpi na artretyzm? Przedstawiciel Korei P硁.: Nie ma problem體 zdrowotnych

opublikowa硑 pod koniec wrze秐ia, wida by硂, 縠 Kim mia problemy z chodzeniem. Pa駍twowa telewizja w Pjongjangu informowa砤 jedynie, 縠 przyw骴ca "odczuwa dyskomfort". Zdj阠ia publikowane przez media w Pjongjangu pozwalaj 砤two zauwa縴, 縠 Kim Dzong Un szybko przybra na wadze od doj禼ia do

Danuta Szaflarska nie 縴je. Wybitna aktorka mia砤 102 lata

.], 縠 wreszcie b阣zie mo縩a si naje舵 do syta - m體i砤 w wywiadzie dla magazynu „Film”. - Takie by硑 czasy. Pierwszego dnia pr骲nych zdj赕 dosta砤m jajecznic ze skwarkami. Nie zapomn tego smaku i mojego szcz甓cia. Za ten film otrzymali秏y bardzo ma砮 wynagrodzenia. Starczy硂 jednak na

Skandal z gda駍k "Ostatni Wieczerz". Ministerstwo odpowiada

charakterze gospodarczym. (...) Wystawa Expo 2015 w Mediolanie odbywa si pod has砮m Wy縴wienie planety, energia dla 縴cia i nie ma nic wsp髄nego z tematyk obrazu". TAKIEGO HOTELU NIE BY. ORWSKI PAC JAK Z BAJKI [DU疧 ZDJ势]

Konkurs fotograficzno-literacki

Jego celem jest m.in. promocja powiatu p硂ckiego, jego historii. Startowa mog wszyscy pod warunkiem, 縠 sko馽zyli 14 lat. Karty zg硂szeniowe i o秝iadczenia s na stronie www.powiat.plock.pl i w siedzibie starostwa. Mo縩a z硂縴 nie wi阠ej ni pi赕 zdj赕 o tematyce zwi眤anej z wydarzeniami

Nicolas Grospierre - 縜r硂czny archiwista

Tadeusz Sumi駍ki (1924-2009) fotografowa pejza縠, ale robi te znakomite zdj阠ia architektury, miast, fabryk i budynk體 industrialnych. Nicolas Grospierre zosta zaproszony do jego mieszkania w ramach cyklu "痽we archiwa" przez zajmuj眂 si spu禼izn po Sumi駍kim warszawsk Fundacj

Nawr骳enie Piegusa, rewolucja na tablecie, ambitna striptizerka i nietypowa 硑縠czka [ZDJ蔆IA TYGODNIA]

zdj阠iu: kolejka wielbicieli nietypowych hot-dog體, kt髍zy sp阣zili noc w kolejce w oczekiwaniu na otwarcie restauracji. Smacznego! Pozostajemy w tematyce zwierz阠ej. Zakonnik Paul Santoro b硂gos砤wi 16-letniego mopsa Spooky'ego. Franciszkanie co roku w dniu 秝i阾a swojego patrona (i iatowego Dnia

Regulamin konkursu "We cyfr體k na studni體k 2011"

Serwisu Fotoforum nale縴 w terminie od dnia 13 stycznia 2011 roku od godziny 17.00, do dnia 1 marca 2011 roku do godziny 13:00: nale縴: a) zalogowa si do Serwisu FotoForum przez podanie loginu oraz has砤 dost阷u, b) zamie禼i w galerii konkursowej w Serwisie Fotoforum zdj阠ie o tematyce zwi眤anej z

Proces za antysemickie plakaty nie rozpocz背 si. Do profesora nie dotar硂 powiadomienie

ofiar atak體, m.in. wrzucono mu do domu ceg酬 ze swastykami. Potem by砤 jeszcze atrapa bomby na parapecie jego mieszkania i pe硁e nienawi禼i plakaty na ulicach Lublina - m.in. z wizerunkiem szefa Teatru NN i jego syna - pracownika Centrum Kultury w Lublinie. Ich zdj阠ia zestawiono z symbolami sierpa i

A gdyby na Majdan nie pojechali fotografowie? [KOMENTARZ]

tematyka jest tak powtarzalna? Dlaczego jury wybiera takie zdj阠ia? Czy jeszcze tego potrzebujemy? Przecie wiemy, jak wygl眃a 秝iat. Czy na pewno? iat nieustannie si zmienia. Je秎i nie b阣ziemy 秎edzi tych zmian, nasza wiedza szybko si zdezaktualizuje. Krytycy wsp蟪czesnej fotografii prasowej

Nowy szef sejmowej komisji praw cz硂wieka broni ksi阣za, kt髍y molestowa dzieci. "Nikogo nie razi硂"

, ca硂wa, wk砤da palec do pochwy. Oskar縜 opozycjonist? Piotrowicz prokuratorem jest od lat. W 2013 roku Tomasz Sekielski w swoim programie "Po prostu" w TVP pokaza zdj阠ia aktu oskar縠nia z lat 80. wobec Antoniego Pikuli, opozycjonisty oskar縪nego o kolporta wydawnictw drugiego obiegu

Tak klocki Lego zmienia硑 si na przestrzeni lat. Zacz瓿o si od wsp髄nych zestaw體 dla ch硂pc體 i dziewczynek...

konkretnej p砪i. Co ciekawe, same klocki nie r罂ni硑 si od innych serii - wyr罂nia砤 je jedynie tematyka (zwi眤ana 禼i秎e z domem, np. budowa kuchni) i zdj阠ie u秏iechni阾ej dziewczynki na opakowaniu. Kilka lat p蠹niej firma zmieni砤 swoj polityk i zacz瓿a produkowa zestawy niepozostawiaj眂e w眛pliwo禼i

Stuhr wyst眕i w najnowszym filmie Morettiego. Piccoli zagra papie縜 z depresj

Polski aktor i re縴ser przyjecha ju do Rzymu, gdzie dzi rozpocz瓿y si zdj阠ia do filmu, kt髍y ju budzi ogromne zainteresowanie medi體 w zwi眤ku z jego tematyk. Film Morettiego to opowie舵 o nowo wybranym papie縰, kt髍y z powodu depresji nie czuje si na si砤ch, by podj辨 si pos硊gi. Dlatego

Kim Dzong Un nie rz眃zi Kore P硁.? "Jego obowi眤ki przej瓿a m硂dsza siostra"

P蟪nocnej, na kt髍ym zabrak硂 najwy縮zego przyw骴cy. Artretyzm i choroba z powodu z砮j diety Zdj阠ia publikowane przez media w Pjongjangu pozwalaj 砤two zauwa縴, 縠 Kim Dzong Un szybko przybra na wadze od doj禼ia do w砤dzy przed kilku laty. W砤dz przej背 po swoim ojcu Kim Dzong Ilu, kt髍y w grudniu 2011

Wg katolickich dziennikarzy zdj阠ie p硂n眂ej t阠zy to najlepsza fotografia patriotyczna. "To promowanie nienawi禼i"

". "Nagrodzon fotografi opublikowano na ok砤dce 11. numeru tygodnika "Polska Niepodleg砤", dokumentuj眂ego przebieg Marszu Niepodleg硂禼i 11 listopada 2013 r. w stolicy, gdzie te zdj阠iu nadano tytu: "Tego ognia nic ju nie ugasi" - czytamy w komunikacie na g丑wnej

Wkr髏ce w Zach阠ie wystawa zdj赕 Kapu禼i駍kiego

, specjalizuj眂y si w tematyce P蟪nocnego i Po硊dniowego Kaukazu. Zdj阠ia na t wystaw przygotowa砤 zmar砤 niedawno Izabela Wojciechowska zajmuj眂a si od lat tw髍czo禼i fotograficzn Ryszarda Kapu禼i駍kiego. Wybiera砤 je razem z c髍k reportera Rene Maisner. Jeszcze ze szpitala, telefonuj眂 i wysy砤j眂 e-maile

Moje miejsce - wybrane

ksi笨ek o tematyce turystyczno-krajoznawczej. Organizatorzy z powodu zainteresowania konkursem postanowili go nieco zmodyfikowa. W kolejnej edycji preferowane b阣 zdj阠ia wykonane nie tylko w okresie wiosenno-letnim, jak to mia硂 miejsce w dw骳h poprzednich edycjach, ale i w pozosta硑ch porach roku

S wyniki "Picture of the Year International" - kolejna nagroda dla Gudzowatego

Paul Hansen, Tomas van Houtryve - to oni zostali wybrani najlepszymi fotografami roku. Autorem zdj赕, kt髍y najlepiej wed硊g jury rozumie 秝iat zosta Thomas Lekfeldt. Najwi阫szym wizjonerem okaza si Brian L. Frank, a najbardziej 秝iadoma spo砮cznie w swojej pracy jest Stephanie Sinclair. Zobacz

Rekrutacja na studia 2015: przegl眃 organizacji studenckich. Zobacz, gdzie mo縠sz si udziela!

profesjonalistami z dziedziny czarno-bia砮j fotografii analogowej. Spotykaj si te na plenerach, a raz na dwa tygodnie doskonal praktyczne umiej阾no禼i obr骲ki i wywo硑wania zdj赕 w ciemni. Rekrutacja na studia 2015: za kamer, przed kamer... SGHTV, to organizacja studencka non-profit, kt髍a tworzy materia硑

Regulamin konkursu "We cyfr體k na studni體k"

przenosi na inne osoby. § 3. Przebieg i warunki udzia硊 w Konkursie 1. Aby wzi辨 udzia w Konkursie nale縴: a) zalogowa si do Serwisu FotoForum, b) zamie禼i na stronie konkursowej w Serwisie Edulandia stworzonej w celu przeprowadzenia Konkursu formatce zdj阠ie o tematyce zwi眤anej z balem

Fotografia w cyberprzestrzeni

cykle fotografii o podobnej tematyce. - Jaki sens ma robienie kolejnej fotografii zachodu s硂馽a, skoro jedno klikni阠ie myszki daje nam dost阷 do miliona takich zdj赕 w internecie - pyta Amerykanka Penelope Umbrico prezentuj眂a ogromn fotografi - patchwork z硂縪ny z niezliczonych zdj赕 zachod體

Wszystko (prawie) o historii sportu w Lublinie na UMCS

zapewnia, 縠 nie chodzi o oddanie starych zdj赕, wycink體, medali, puchar體, czy innych 秝iadectw historii lubelskiego sportu. Je秎i w砤禼iciele b阣 chcieli je zatrzyma, to uczelnia prosi jedynie o zgod na ich udokumentowanie. Historykom zale縴 te na relacjach ustnych, kt髍e b阣 nagrane. W sprawie

10 lat Radomskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku

si w tej nowoczesno禼i. Dzi wnuki nie pisz ju list體, ale wysy砤j e-maile, chc rozmawia przez Skype'a. Wszystkiego si uczymy. Komputer nie jest straszyd砮m, wielu naszych s硊chaczy swoje zdj阠ia archiwizuje ju na p硑tach CD, a nie tylko w albumach - podkre秎a Kurzela. Wycieczki, rajdy

India Gate Ewy Grzeszczuk

koszt體. To w砤秐ie tych ludzi i pi阫ne krajobrazy skrywaj fotografie zawarte na wystawie "India Gate"? - Dok砤dnie tak. W砤禼iwie ka縟e z tych zdj赕 to odr阞na historia, zwi眤ana z lud糾i. Przyk砤dowo w drodze do Kaszmiru jechali秏y pod plandek starej ci昕ar體ki, kt髍 wcze秐iej by砤

Premier Kopacz z wizyt Berlinie. Merkel: Jest mi阣zy nami polityczna chemia

zastanowi si, jak si zbli縴 w tej tematyce - zaznaczy砤. Rzeczywi禼ie, dobr komityw pa wida na zdj阠iach ze spotkania. Podczas spotkania nie oby硂 si te bez drobnej wpadki: premier Kopacz najwyra糿iej chcia砤 p骿舵 po czerwonym dywanie troch za daleko. Pomog砤 jej Merkel, kt髍a, z u秏iechem wzi瓿a

Wiele twarzy marsza砶a promuje dokonania samorz眃u

znakomicie poprawi humor. Cho tu ju nie jestem pewny, czy takie jest za硂縠nie jego tw髍c體. We糾y cho鎎y zdj阠ia. Jest ich du縪, tematyka te do舵 r罂norodna. Szybko da si jednak znale兼 wsp髄ny mianownik. Jest nim marsza砮k wojew骴ztwa Mieczys砤w Struk. Dla przyk砤du, w majowo-czerwcowym numerze mamy

Kaczy駍ki: Stan wojenny nie zosta rozliczony

ostatnich wyborach parlamentarnych kandydatka PiS do Senatu), Zofia Romaszewska oraz by硑 pose Artur Zawisza. Nowy album zdj赕 seksownej Marilyn. Sesja 6 tygodni przed 秏ierci

Regulamin konkursu

Fotoforum nale縴 w terminie od dnia 5. grudnia 2011 roku od godziny 10.00, do dnia 14. grudnia 2011 roku do godziny 23:59: a. zalogowa si w Serwisie Fotoforum przez podanie loginu oraz has砤 dost阷u, b. zamie禼i w galerii konkursowej w Serwisie Fotoforum zdj阠ie dotycz眂e tematyki konkursu i

Nauka na ca砮 縴cie. Umiej阾no禼i mi阫kie i praca metod projektu

tym celu zdj阠ia pokazuj眂e zawarto舵 lod體ek w r罂nych miejscach, na wszystkich szeroko禼iach geograficznych. - Nasi laureaci co roku zaskakuj nas kreatywno禼i i pomys砤mi na niestandardowe projekty edukacyjne - komentuje Agnieszka von Mallek z Wydawnictwa Nowa Era, organizatora konkursu. - W wielu

CB zajmie si nazistami na Naszej-Klasie

to symbol faszystowski. Nasza-klasa te walczy z faszystowskimi zdj阠iami - Je縠li zg硂si nam jaki u縴tkownik, 縠 zosta硑 umieszczone zdj阠ia, kt髍e ocieraj si o tematyk nazistowsk, w體czas takie fotografie s niezw硂cznie usuwane. - m體i rzeczniczka naszej-klasy Joanna Gajewska. Administratorzy

Kto ukry si na ch髍ze w Topolnie

zaskoczeniem dla konserwator體 i proboszcza, bo w 縜dnej dokumentacji nie by硂 nawet wzmianki o tym, 縠 pod sztalugowymi olejnymi malowid砤mi opowiadaj眂ymi histori paulin體, zakonnik體, kt髍zy przybyli do Topolna z Cz阺tochowy, s inne dzie砤. Malowid砤 o tematyce muzycznej wykonane s bardzo powszechn w

Animacja w domowym zaciszu

internetowych. Najnowsze dzie硂 nosz眂e tytu "Energia dla Gdyni" r體nie zosta硂 zg硂szone do kilku konkurs體. Jest to pierwszy z obraz體, w kt髍ych zdj阠ia obrabiane by硑 w grafice wektorowej. - W realizacji tego przedsi陊zi阠ia pom骻 mi Mariusz Chudecki, kt髍y podzieli si tekstami i zdj阠iami

Rajd rowerowy dla Tybetu w Katowicach!

przemierzaj眂ymi Polsk na rowerach ************ Rajd w Katowicach, 8 lipca, ul. 3 Maja 38/5, 眘kie Towarzystwo Buddyjskie: 14:30 - happening Katowickiej Grupy Amnesty International - zdj阠ie dla Tybetu 15:00 - pokaz film體 o tematyce tybeta駍kiej cz. 1 17:30 - rozmowa z uczestnikami rajdu 18:00 - wyk砤d - 秝iat

Kim s kandydatki na Miss Uniwersytetu? Sprawdzamy

zwiedza kraje i ich najpi阫niejsze zak眛ki! Moim najwi阫szym marzeniem to polecie do Australii i zrobi sobie zdj阠ie z kangurem. Dlaczego kangur? Bo kocham zwierz阾a! Kotki, konie, psiaki to moje ulubione zwierzaki, sama posiadam w domu kr髄iczka, kt髍y jest moim najukocha駍zym zwierzakiem! Opr骳z tego

Caritas z Osia lubi pomaga

, po modlitwie z ksi阣zem Kajetanem, dotrze do Domu Dziecka w B眐owie. Dla go禼i dzieci z Domu Dziecka odegra硑 kr髏kie scenki o tematyce 秝i眛ecznej. Wszyscy mieli okazj skosztowa s硂dko禼i. Przed przyjazdem do domu, uczestnicy wycieczki mieli okazj zrobi sobie pami眛kowe zdj阠ie przy figurce

Mened縠rka Kory: Marihuana by砤 do cel體 badawczych

tematyce, a niewielk ilo舵 marihuany przechowywanej w domu traktowa jak materia badawczy s硊勘cy do zdj赕 i opis體. Wszystkie te informacje zosta硑 przekazane 秎edczym wraz z o秝iadczeniem Kory i Kamila, o tym, 縠 nie pal marihuany i nie zamawiaj przesy砮k z tak zawarto禼i, zostan te powt髍zone w

"Jeste homo - OK. Nie spedalaj nieletnich". Kontrowersyjna wystawa w Gda駍ku

;, "Jeste gruba, brzydka i leniwa - zosta feministk albo zg硂 si do psychologa", "Jeste homo - OK! Nie spedalaj nieletnich", "Feministko oda - dniem walki o kobiet (w przydro縩ych lasach i parkingach!)" - ten ostatni ilustrowany zdj阠iem prostytutek stoj眂ych przy

Przyw骴ca 縴dowski chwali berli駍k wystaw o Hitlerze

Kramer wyrazi opini, 縠 jest to "dobra wystawa", kt髍a "reprezentuje powa縩e podej禼ie do tej tematyki". "Hitler i Niemcy" - czy nowa wystawa wyja秐i niemieck fascynacj nazizmem? - ZOBACZ ZDJ蔆IA »> "Hitler i Niemcy" to pierwsza w Berlinie

Poezja 禼is砮go umys硊

Loeblem, co pokaza硂 mi jeszcze inny wymiar poezji. A fotografia? Czym dla ciebie jest fotografia? - Fotografia to tak jak poezja, dla mnie sztuka i hobby. Czasem nawet okazja do dorobienia kilku z硂tych. Przede wszystkim lubi robi zdj阠ia czarno-bia砮. Fascynuj mnie ma砮 elementy, szczeg蟪y, detale

Izrael: Moda na koszulki z nadrukami antypalesty駍kimi

bomby. "Jeden strza - dw骳h zabitych", to jeden z najcz甓ciej zamawianych podpis體 pod zdj阠iami na koszulkach. "Haarec" cytuje wypowied 縪硁ierza z elitarnej brygady piechoty Givati, kt髍y twierdzi, 縠 oficerowie niekiedy korzystaj z prawa zatwierdzania nadruk體 na koszulkach

Ruch Palikota: Gowin oznacza z砮 czasy. Mucha zrobi porz眃ek w tym chlewie

nad rz眃em. Zapraszamy na transmisj i relacj na 縴wo! Nowy rz眃 Donalda Tuska [ZDJ蔆IA MINISTR覹] »

Sensacyjny transfer Palikota to... Tymochowicz

z Warszawy. Wed硊g Palikota kongres ma by po秝i阠ony g丑wnie tematyce gospodarczej. Australia: 秗骴l眃owe tsunami [ZDJ蔆IA]

We zapa砶i do r阫i, a wyczaruj si....

Warszawie, a tak縠 w Muzeum Rekord體 i Osobliwo禼i w Rabce - dumnie dodaje. Tematyka prac Anatola Kuronia, jak pokazuj zdj阠ia, jest naprawd r罂norodna - to zar體no religia, jak i taniec, historia sztuki, znani ludzie (g硂wa na zdj阠iu to autoportret). Cz阺to jest zapraszany do szk蟪, bo dzieciaki lubi

Wstrz眘aj眂y film przemycony z Korei P硁. "Mam 8 lat, tata zmar..."

w tematyce p蟪nocnokorea駍kiej Jiro Ishimaru uwa縜, 縠 zdj阠ia te pokazuj os砤bienie re縤mu Kim Dzong Ila. - Armia by砤 dotychczas na pierwszym miejscu, ale obecnie w砤dze nie mog ju wy縴wi nawet 縪硁ierzy - powiedzia w rozmowie z ABC. - Sprzedaje si ry na rynku, ale 縪硁ierze s niedo縴wieni

OFAFA: zg硂szenia do 7 listopada

, studenckich i amatorskich. Animacje zrealizowane przez tw髍c體 profesjonalnych b阣 walczy o cztery Kreski: Z硂t (dla najlepszego filmu), dwie Srebrne (za szczeg髄ne walory artystyczne i dla najlepszego filmu o tematyce dzieci阠ej) i Br眤ow (za indywidualne osi眊ni阠ie artystyczne - scenariusz, zdj阠ia

inia si sprawdza w ka縟ej dziedzinie

Ze zdj阠ia na swojej stronie internetowej spogl眃a na odwiedzaj眂ych zza g阺tego futra trzymanego na r阫ach kociska. Nadszed czas, aby przypomnia, 縠 nie jest wy潮cznie kocim poet. "Limeryki Franciszka Jana Klimka maj charakter wysoce zara糽iwy. Uwa縜m, 縠 powinien si nimi powa縩ie

All You Need Is L'OFF

Idziak - nominowany do Oscara autor zdj赕 m.in. do film體 Krzysztofa Kie秎owskiego czy kinowego hitu "Harry Potter i Zakon Feniksa". Znany operator wymy秎i uczestnikom zadanie: maj nagra telefonem kom髍kowym wyznanie mi硂sne lub zrealizowa kr髏ki film o tematyce uczuciowej. Konkurs trwa od

Rekonstruowa tramwaje

. Ma by niespotykan dekoracj na posesji klienta. Pracuj r體nie nad drzwiami do pewnego pa砤cyku na terenie naszego powiatu. Tworz je na podstawie zdj阠ia i tego, co widzia砮m osobi禼ie. Drzwi maj oko硂 130 lat. Mam bujn wyobra糿i i ju wiem, jak powinno to wygl眃a. Takie prace wykonuj

Moc, 秝ie縪舵 i m硂do舵

, trzeba przygotowa du縪 szczeg蟪owych informacji, zrobi tzw. research. Ile os骲 na niego przychodzi, ile b阣zie kosztowa bilet, wys砤 zdj阠ia obiekt體, w kt髍ych b阣 odbywa si koncerty, jaka jest oprawa techniczna i kto promuje to wydarzenie w Polsce. Patronuje nam radiowa "Tr骿ka", a jej

Dlaczego zaton背 "Cemfjord"? Za硂ga nie wezwa砤 pomocy. "Pewnie nie mieli czasu. Ten rejon ma z潮 s砤w"

zamkni阾a p砤wa, kt髍a si zanurza na moment, zostaje przykryta fal, by zaraz si wynurzy. Nie s眃z wi阠, by powodem katastrofy by砤 konstrukcja tej jednostki. Inne przyczyny, kt髍e wchodz w gr? - Na zdj阠iach widzimy wystaj眂y z morza dzi骲 statku, ale nie wiemy, co jest poni縠j lustra wody. Ten rejon

Brytyjski dw髍 op蠹nia premier dokumentu o ksi阠iu Karolu? "Stawia nast阷c tronu w z硑m 秝ietle"

rozpocz阠iem zdj赕 - podaje "The Telegraph". By硑 spin doktor ksi阠ia Karola to "Czarna 痬ija"? Inn wersj zdarze przedstawia "The Guardian". Zdaniem gazety data premiery filmu zosta砤 zmieniona po interwencji adwokat體 reprezentuj眂ych rodzin kr髄ewsk. Nie wiadomo jednak

VIP-y na 秝i阠ie ksi昕y w rezydencji abp. G丑dzia

wykonane tabletem przez jego ochroniarza. Wa酬sa od lat fotografuje niemal wszystkich, z kt髍ymi rozmawia, i zdj阠ia zaraz wrzuca na swoj stron internetow. Od uczestnika spotkania dowiadujemy si, 縠 zaproszone przez abp. G丑dzia VIP-y przyby硑 do rezydencji w Gda駍ku-Starych Szkotach wczesnym rankiem

W filmie ceni autentyzm

ubzdura砮m sobie, 縠 chc robi zdj阠ia. P蠹niej kupi砮m sw骿 pierwszy aparat - minolt dynax 4. Jeszcze p蠹niej odkry砮m, 縠 istnieje co takiego jak fotografia 秗ednioformatowa. Dziadek kupi mi od jakiego znajomego karton starych NRD-owskich klisz "ORWO''. Termin wa縩o禼i sko馽zy si w 1989 r

Rzecznik Czumy bliskim znajomym c髍ki ministra?

sprawiedliwo禼i jest te bardzo dobrym znajomym c髍ki ministra. ad tej znajomo禼i mo縩a odnale兼 na portalu Nasza Klasa, gdzie Mazur w秗骴 swoich znajomych umie禼i c髍k Czumy. Ta nie pozosta砤 d硊縩a i na swojej stronie te zamie禼i砤 zdj阠ie Mazura na grilu u znajomych. Komentarze Mazura pojawiaj si te

Wis砤wa Szymborska nie 縴je. "Mozart poezji": zagraniczne media 縠gnaj Noblistk

najdziwniejsze", i przypomnia砤, 縠 Komitet Noblowski nagrodzi j w 1996 roku za tworzenie "poezji, kt髍a z ironiczn precyzj pozwala historycznemu i biologicznemu kontekstowi ukaza si we fragmentach ludzkiej rzeczywisto禼i". Tak Wis砤wa Szymborska zareagowa砤 na Nobla [ZDJ蔆IA] »

Pos硂wie PiS: Marsza砮k Kopacz uniemo縧iwi砤 zadanie pytania o TV Trwam

zast眕i tradycyjn, analogow. La Bestia - meksyka駍ki poci眊 秏ierci [ZDJ蔆IA] »>

Kolejna pr骲a pogodzenia krakowskich kibic體

jest d笨enie do normalno禼i. Chcemy zaproponowa naszym kibicom - Wis硑 i Cracovii - konkurs. Chcemy, aby zdj阠ia nie ogranicza硑 si tylko do tematyki sportowej, 縠by nie by硑 tylko z mecz體 - powiedzia rzecznik Wis硑 Krak體 Adrian Ochalik. Jak podkre秎i Ochalik ta inicjatywa jest kontynuacj

Ponad sto stron o gminie Osie turysta mo縠 dosta za darmo

merytoryczn przygotowanych przez nas tekst體. Do wsp蟪pracy zaprosi砮m te Daniela Siewerta, kt髍y udost阷ni swoje zdj阠ia przyrodnicze. Autorami przewodnika s osoby zawodowo zwi眤ane z prezentowan przez siebie tematyk lub te pasjonaci od lat interesuj眂y si dan dziedzin. Jakie informacje znajdziemy

Portal WikiLeaks nominowany do Pokojowej Nagrody Nobla

;przyczynia si do braterstwa mi阣zy narodami". W zesz硑m roku Pokojow Nagrod Nobla przyznano chi駍kiemu dzia砤czowi praw cz硂wieka Liu Xiaobo, kt髍y nie m骻 - poniewa pozostaje uwi陑iony w kraju - jej odebra. Australia: Strach przed najwi阫szym w historii huraganem [ZDJ蔆IA]

Gosiewski informuje na komisji, 縠 pozywa Neumanna

ministr體 o opinie - powiedzia. Doda, 縠 wyda polecenie swojemu pracownikowi - Paw硂wi Szrotowi - aby przes砤 te projekty do resort體. - Na tym spotkanie si zako馽zy硂 - podsumowa Gosiewski. World Press Photo: najlepsze zdj阠ie wybrane [ZDJ蔆IA] Kliknij na zdj阠ie, aby obejrze galeri:

Uczelnia nie wpu禼i ks. Oko. Kanclerz: Sam jestem genderyst

plakatem nie ma nic wsp髄nego. M體i砤, 縠 kto powiesi go bez ich wiedzy, a pracownicy po prostu nie zauwa縴li. Zaraz po naszym telefonie zosta zdj阾y. Ksi眃z uczy, jak kopuluj geje Ks. Oko w styczniu wyst眕i w Sejmie. Zaprosili go pos硂wie parlamentarnego zespo硊 ds. przeciwdzia砤nia ateizacji Polski

Euro 2012 - Wa酬sa do Platiniego: Burzyli秏y, teraz zaczniemy budowa

Ukrain. Platini otrzyma m.in. koszulk Lechii Gda駍k, reprodukcj zdj赕 z meczu PZP z 1983 roku pomi阣zy Lechi a Juventusem Turyn, a tak縠 w骴k gda駍k i pami眛kowego talara.

Kampania wyborcza... kibic體. Prze秎adowanych

Podczas trwaj眂ego 58 sekund filmiku zobaczy mo縩a zdj阠ia ze stadionu przy iegiennego, pokazane s te liczby, jak na meczach w Kielcach spada砤 frekwencja. "Mimo walki na boisku i pozycji lidera frekwencja nawet nie jest zbli縪na do tej z I ligi" - zauwa縜j tw髍cy reklam體ki. To

Obama i Franciszek najbardziej wp硑wowi na Twitterze. Sikorski i Tusk w czo丑wce Europy [RAPORT]

Yudhoyono, premier Rosji Dmitrij Miedwiediew, rz眃 brytyjski i prezydent Argentyny Cristina Fernandez de Kirchner. Rekord pobi硂 zdj阠ie Obamy z Michelle Ka縟y tweet Obamy jest podawany dalej 秗ednio przez 2309 u縴tkownik體. Rekord wszech czas體 pobi硂 zdj阠ie, na kt髍ym po og硂szeniu reelekcji 禼iska swoj

CNN rozpoczyna seri program體 na 20-lecie upadku komunizmu

swych komentarzy, zdj赕 i film體 wideo ilustruj眂ych ich osobiste do秝iadczenia zwi眤ane z Polsk.

21. fina WO. Orkiestra pierwszy raz gra dla senior體

jedynie do puszek wolontariuszy z identyfikatorem. Znajduj si na nim m.in. imi, nazwisko, zdj阠ie wolontariusza, numer zbi髍ki, hologram oraz specjalny kod. Jak poinformowa砤 KGP, nad bezpiecze駍twem podczas WO b阣zie czuwa kilkana禼ie tysi阠y policjant體 wspieranych przez 痑ndarmeri Wojskow i

Szacunki: setki ofiar g硂du i 4 mln niedo縴wionych w Korei P蟪nocnej

- W砤dzom Korei P蟪nocnej ju tylko z najwy縮zym trudem udaje si wy縴wi wojsko - wynika z przes砤nego do Chin nagrania p蟪nocnokorea駍kiego reportera. W przemycie wzi背 udzia japo駍ki dziennikarz specjalizuj眂y si w tematyce p蟪nocnokorea駍kiej Jiro Ishimaru, kt髍y uwa縜, 縠 zdj阠ia z nagrania

Brunatny wstyd Podhala. Zjazd skrajnej prawicy z ca砮j Europy

siedziby. Na zdj阠iach zamieszczonych w internecie wida, 縠 wn阾rze by砮j harc體ki przyozdobione zosta硂 neonazistowskim symbolem - czarnym sztandarem z bia硑m krzy縠m celtyckim, symbolem bia砮j rasy. Na tym tle fotografowali si w organizacyjnych uniformach. Niekt髍zy mieli na sobie elementy g髍alskiego

Brytyjski pisarz: Polskie w砤dze zrobi硑 z Auschwitz Disneyland

, warszawskie getto, Pawiak, kwater Hitlera czyli Wilczy Szaniec oraz kwater Himmlera, tzw. Czarny Szaniec. Wie縠 stra縩icze w Auschwitz to "podr骲ki" Wed硊g Irvinga wie縠 stra縩icze w Auschwitz to "podr骲ki stwarzaj眂e hollywoodzk atmosfer", a nie ma ich na zdj阠iach z czas體, gdy ob髗

Wielopokoleniowa zabawa

grupie by tylko jeden ch硂pak. - To w砤秐ie w gospodarstwie moich rodzic體 realizowana by砤 cz甓 projektu, dotycz眂a zdrowej 縴wno禼i i picia mleka. Mi阣zy innymi te pokaza砮m moim kole縜nkom, jak wygl眃a 縴cie zwierz眛 w stajni. St眃 w砤秐ie zdj阠ia z krowami czy z ma硑m prosiakiem- opowiada Damian

Regulamin konkursu MIXPLUS - Rado舵 Kibicowania

okre秎onych w nim zasad. *Uczestnictwa w Konkursie, jak i praw i obowi眤k體 z nimi zwi眤anych, w tym tak縠 prawa do 勘dania wydania nagrody, nie mo縩a przenosi na inne osoby. § 3. ZASADY KONKURSU * Warunkiem udzia硊 w Konkursie jest przesy砤nie przez Uczestnika, co najmniej jednego zdj阠ia o tematyce

Nowy odcinek "X-Factor" 10 kwietnia. PiS wzywa do bojkotu

Pruszkowski. "W砤dze powinny by dumne z Polak體 przychodz眂ych pod Pa砤c" Wa酬sa na urodzinach Gorbaczowa w Londynie [ZDJ蔆IA]

痽j tak, jak sobie wymarzyli. Uniwersytet 眘ki chce wybra Absolwenta z Pasj [ZAGSUJ]

Klubu Wysokog髍skiego w Katowicach i PTTK. Prowadzi portal podr罂niczy grzegorzgawlik.pl. Jego zdj阠ia publikowane by硑 m.in. w magazynach "N.P.M.", "Globtroter", "Poznaj iat", a tak縠 w "Gazecie Wyborczej", "Dzienniku Zachodnim" oraz portalach Onet.pl

BBC: Odnaleziono tratw - mo縠 pochodzi z cementowca "Cemfjord". W秗骴 zaginionych siedmiu Polak體. Akcja poszukiwawcza zawieszona

jest wodoszczelny. Wysoka fala wchodzi przez burt i po chwili woda swobodnie sp硑wa. Taki statek jest jak zamkni阾a p砤wa, kt髍a si zanurza chwilowo, zostaje przykryta fal, by zaraz si wynurzy. Nie s眃z wi阠, by powodem katastrofy by砤 konstrukcja tej jednostki. Na zdj阠iach widzimy wystaj眂y z

OBOP: wi阫szo舵 Polak體 uwa縜, 縠 sprawy w kraju id w z硑m kierunku

prawicowych pogl眃ach politycznych (77 proc.). Sonda TNS OBOP zosta zrealizowany w dniach 3-6 lutego na og髄nopolskiej, losowej, reprezentatywnej pr骲ie 1005 mieszka馽體 Polski w wieku 15 i wi阠ej lat. Wszystkie twarze Kena [ZDJ蔆IA]

Nie znalaz砮 tego, czego szukasz? Zapytaj ekspert體

Astro Screensaver

Astro Screensaver to wygaszacz ekranu stworzony z my秎 o wszystkich mi硂秐ikach astronomii oraz nieba i gwiazd.

Astro Screensaver losowo wy秝ietla zdj阠ia z unikatowej kolekcji 100 fotografii o tematyce zwi眤anej z kosmosem.

Astro Screensaver

WallpaperLoad Free Wallpapers

/>
WallpaperLoad Free Wallpapers daje dost阷 do ogromnego zbioru najr罂niejszych zdj赕, grafiki i fitografii. Tematyka tapet jest bardzo urozmaicona i mo縩a w niej znale兼 pejza縠, rysunki, najr罂niejsze miasta i sk眕o ubrane modelki.

WallpaperLoad Free Wallpapers

Tapety Miss Tuning

Tapety Miss Tuning 2010 to zestaw 12 tapet wykonanych w wysokiej rozdzielczo禼i. Tapety o tematyce samochodowej w 砤dnym otoczeniu sk眕o odzianych kobiet - czyli to co faceci lubi najbardziej. Zestaw tapet ma promowa mi阣zynarodowe targi tuningu w Niemczech.

Tapety

Zodiac Screensaver

zbi髍 wysoko jako禼iowych zdj赕 kt髍e w ciekawy i kolorowy spos骲 ukazuj znane nam symbole. Znaki zodiaku s oryginalne i niepowtarzalne a swoim wygl眃em wprowadzaj magiczny nastr骿.

Zodiac Screensaver to doskona砤 propozycja na ka縟y monitor ze wzgl阣u na tematyk i wysok

Najwa縩iejsze informacje