organ prowadzący szkołę

PAP

ZNP: czas ferii świątecznych został ustanowiony przez ministra edukacji

ZNP: czas ferii świątecznych został ustanowiony przez ministra edukacji

Czas ferii świątecznych został ustanowiony przez minister edukacji, nauczyciele mogą w tym czasie organizować opiekę nad dziećmi, jeśli jest potrzeba ze strony rodziców i zgadza się na to organ prowadzący szkołę - powiedział prezes ZNP Sławomir Broniarz.

Sejm przyjął informację MEN ws. przygotowania szkół na przyjęcie 6-latków

Sejm przyjął w piątek informację Ministerstwa Edukacji Narodowej o stanie przygotowań organów prowadzących do objęcia obowiązkiem szkolnym dzieci sześcioletnich. Wynika z niej, że szkoły są przygotowane na przyjęcie najmłodszych uczniów.

Zasady organizowania lekcji religii w roku szkolnym 2014/2015

Wprowadzone zmiany mają na celu zapewnienie nauki etyki każdemu uczniowi zainteresowanemu udziałem w zajęciach z tego przedmiotu, eliminując wskazane przez Europejski Trybunał Praw Człowieka przypadki odmowy zorganizowania zajęć z etyki przez szkołę lub organ prowadzący z powodu braku wymaganej dotychczas liczby co najmniej trzech uczniów.

Śląskie. 46 szkół podstawowych nie zamówiło darmowego podręcznika

zrezygnowały z podręcznika, wśród przyczyn podawały między innymi wspólną decyzję rodziców, dyrektora szkoły i organu prowadzącego, by zakupić inny podręcznik. W tej grupie są również placówki, w których ze względu na wysoką niepełnosprawność dzieci podręczniki nie są potrzebne oraz takie, w których nie będzie

Kujawsko-Pomorskie. Ponad 10 mln zł na poprawę warunków w przedszkolach

O dofinansowanie mogą ubiegać się organy prowadzące publiczne i niepubliczne szkoły z oddziałami przedszkolnymi, a pieniądze przeznaczone są na dostosowanie warunków lokalowych i organizacyjnych do potrzeb przedszkolaków. Pomoc może trafić tylko do szkół działających na terenach o najniższym

Śląskie. Ponad 3,6 mln zł na m.in. 44 szkolne place zabaw

organów prowadzących szkoły podstawowe i szkoły muzyczne pierwszego stopnia. Jego celem jest stworzenie w szkołach podstawowych warunków do aktywności ruchowej dzieci, porównywalnych ze standardami w przedszkolach. W ramach programu można uzyskać środki na zakup - lub zwrot kosztów zakupu - pomocy

Za dostosowanie edukacji dla uczniów z niepełnosprawnością odpowiada dyrektor szkoły

organów prowadzących szkoły i placówki oświatowe oraz rolę dyrektorów w kształceniu uczniów ze specjalnymi potrzebami. To dzieci, które mają niepełnosprawność i orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną; w orzeczeniu zawarte są zalecenia, które mają

MEN: liczenie głosów nie spowodowało odwołania lekcji w żadnej ze szkół

. Zaznaczyła, że z informacji telefonicznej uzyskanej przez wójta wynika, że mimo to wszystkie zajęcia w szkole w Chociszewie odbyły się zgodnie z planem. Decyzje o odwołaniu zajęć dyrektorzy szkół mogą podejmować w porozumieniu z organami prowadzącymi te placówki.

Od poniedziałku zamówienia na drugą część "Naszego elementarza"

"Nasz elementarz" pod warunkiem, że jego zakup sfinansuje organ prowadzący szkołę (w przypadku większości szkół publicznych jest to gmina). Szkoła może domagać się od rodziców, by kupili podręczniki sami.

Rzecznik Praw Dziecka pyta MEN o brak bibliotek w szkołach

statutowych. Zapewnienie dostępu uczniom do bibliotek jest obowiązkiem organu prowadzącego szkołę. Michalak zaznaczył też, że rola biblioteki szkolnej została szczególnie podkreślona w przepisach dotyczących realizacji podstawy programowej kształcenia ogólnego oraz w Konwencji o Prawach Dziecka. Rzecznik

"Gazeta Polska Codziennie": Promocja nawet dla nieuka

zostały pozbawione nadzoru pedagogicznego ze strony kuratoriów. Władze samorządowe, które są organami prowadzącymi szkoły, kontrolują same siebie. Podobnie sytuację ocenia szef nauczycielskiej Solidarności Ryszard Proksa. Podkreśla, że dla dobrego funkcjonowania systemu oświatowego samorząd powinien

MEN: w październiku dystrybucja drugiej części "Naszego elementarza"

podręczniki. Książki te są własnością szkoły, mają służyć co najmniej trzem rocznikom. Nauczyciele mogą korzystać z innego podręcznika niż rządowy "Nasz elementarz" pod warunkiem, że jego zakup sfinansuje organ prowadzący szkołę (w przypadku większości szkół publicznych jest to gmina). Szkoła może

Warszawa. Happening z okazji 25-lecia niepublicznego szkolnictwa w Polsce

stowarzyszenia, w tym organizacje zrzeszające rodziców, szkoły prywatne i szkoły, których organem prowadzącym są związki wyznaniowe. W części z nich obowiązuje wpisowe i czesne. Podobnie jak szkoły publiczne otrzymują środki z budżetu państwa z subwencji oświatowej. Szkoły niepubliczne przetarły drogę do zmian

Ustawa "podręcznikowa" wchodzi w życie

Ustawa "podręcznikowa" wchodzi w życie

polonistycznej, matematycznej, przyrodniczej i społecznej zapewnia minister właściwy do spraw oświaty i wychowania. Ustalenie innego podręcznika niż zapewniony przez Ministra Edukacji Narodowej wymaga zgody organu prowadzącego szkołę, który w takim przypadku pokrywa koszty jego zakupu. Dotacje na wyposażenie

MEN: szkoły zamówiły ponad 555 tys. egzemplarzy "Naszego elementarza"

sfinansuje jej organ prowadzący (w przypadku większości szkół publicznych jest to gmina). Szkoła nie będzie mogła domagać się od rodziców zakupu podręczników. We wrześniu do I klas szkół podstawowych razem z siedmiolatkami pójdą obowiązkowo wszystkie dzieci sześcioletnie urodzone w pierwszej połowie 2008 r

Senat w nowelizacji ograniczył zakres pracy asystentów nauczycieli

podstawowych. Zatrudnienie asystenta nie będzie obowiązkowe. O tym, czy w danej placówce taka osoba się pojawi, decydować będą same szkoły i organy je prowadzące. Asystenci będą musieli mieć przygotowanie pedagogiczne oraz wykształcenie co najmniej takie, jak nauczyciele uczący w danej szkole. Będą jednak

W środę upływa termin zamówień na "Nasz elementarz"

klasie szkoły podstawowej, dostaną darmowe podręczniki. Książki te staną się własnością szkoły, mają służyć co najmniej trzem rocznikom. Nauczyciele będą mogli skorzystać z innego podręcznika niż rządowy "Nasz elementarz" pod warunkiem, że jego zakup sfinansuje jej organ prowadzący (w

Trzecia część "Naszego elementarza" dopuszczona do użytku szkolnego

"Nasz elementarz" pod warunkiem, że jego zakup sfinansuje organ prowadzący szkołę (w przypadku większości szkół publicznych jest to gmina). Szkoła może domagać się od rodziców, by kupili podręczniki sami. Według MEN, "Nasz elementarz" zamówiło 97,38 proc. wszystkich szkół w Polsce

MEN przedstawił podręcznik "Nasza szkoła" dla klas II w podstawówkach

finansowane są z budżetu państwa. Nauczyciele mogą skorzystać z innego podręcznika niż rządowy "Nasz elementarz" pod warunkiem, że jego zakup finansuje jej organ prowadzący (w przypadku większości szkół publicznych jest to gmina). Szkoła nie może domagać się od rodziców zakupu podręczników. Ta

MEN przedłużyło do 20 stycznia konsultacje podręcznika "Nasza szkoła"

finansowane są z budżetu państwa. Nauczyciele mogą skorzystać z innego podręcznika niż rządowy "Nasz elementarz" pod warunkiem, że jego zakup finansuje jej organ prowadzący (w przypadku większości szkół publicznych jest to gmina). Szkoła nie może domagać się od rodziców zakupu podręczników. Ta

Tusk: 97 procent szkół w Polsce skorzysta z darmowego podręcznika

;Nasz elementarz" pod warunkiem, że jego zakup sfinansuje jej organ prowadzący (w przypadku większości szkół publicznych jest to gmina). Szkoła nie będzie mogła domagać się od rodziców zakupu podręczników. Drukowanie "Naszego elementarza" zlecono drukarni Centrum Usług Wspólnych, które

Krok bliżej do kolejnych wakacji

Krok bliżej do kolejnych wakacji

"Caritas" i "adopcja na odległość" chłopca z dalekiej Afryki - to znaki rozpoznawcze tego gimnazjum. *** Gmina Pruszcz jest organem prowadzącym dla 3 gimnazjów, 4 szkół podstawowych, 2 przedszkoli i 1 punktu przedszkolnego. Naukę w szkołach podstawowych rozpocznie 592 uczniów, o 33

MEN: rozpoczęto dystrybucję pierwszej części "Naszego elementarza"

" pod warunkiem, że jego zakup sfinansuje organ prowadzący szkołę (w przypadku większości szkół publicznych jest to gmina). Szkoła nie będzie mogła domagać się od rodziców, by kupili podręczniki sami. "Nasz elementarz", obok wersji standardowej, której dystrybucję rozpoczęto w środę, ma

MEN: szkoły zamówiły dotąd ponad 530 tys. egzemplarzy "Naszego elementarza"

wrześniu 2016 r. do pierwszych klas pójdzie 641,3 tys. uczniów, a we wrześniu 2017 r. - 406,3 tys. Nauczyciele będą mogli skorzystać z innego podręcznika niż rządowy "Nasz elementarz" pod warunkiem, że jego zakup sfinansuje prowadząca szkołę gmina, a w przypadku szkół niepublicznych jej organ

Pierwsza część "Naszego elementarza" ma adaptacje dla niepełnosprawnych

szkoły, mają służyć, co najmniej, trzem rocznikom. Podręczniki adaptowane, dostosowane do potrzeb konkretnego ucznia, np. niewidomego, będą własnością organu prowadzącego, a nie konkretnej szkoły. W przypadku zmiany miejsca nauki uczeń będzie zabierał podręcznik z sobą do nowej szkoły. Szkoły zamówiły

Raport IBE: w latach 2007-2012 zamknięto prawie 1000 szkół podstawowych

decyzje częściej podlegają ocenie lokalnej społeczności niż decyzje miejskich radnych. Samorząd na wsi jest bliżej ludzi, dlatego jest bardziej zależny od nastrojów społecznych". Eksperci zauważyli też, że oprócz zamykania placówek, dochodziło też do zmiany organu prowadzącego szkołę. Raport podaje

Fundacja Polska Bez Korupcji proponuje zmiany w ustawie dot. oświaty

latach 2014-2024. Rzeczniczka Ministerstwa Edukacji Narodowej Joanna Dębek w odpowiedzi przesłanej PAP wyjaśniła, że samo wchodzenie na teren szkoły akwizytorów czy jakichkolwiek innych osób z zewnątrz jest uregulowane. "Zgodnie z art. 34a ust. 1 ustawy o systemie oświaty organ prowadzący szkołę

MEN: 52 tys. osób obejrzało w internecie podręcznik "Nasza szkoła"

" pod warunkiem, że jego zakup finansuje organ prowadzący (w przypadku większości szkół publicznych jest to gmina). Szkoła nie może domagać się od rodziców zakupu podręczników. Ta zasada będzie dotyczyła także podręcznika do II i do III klasy szkoły podstawowej.

Śląskie. Kuratorium zachęca szkoły - lepsze owoce niż słodycze z automatów

pamiętamy. Warto z niego skorzystać, zwłaszcza, że owoce i warzywa są za darmo a szkoła, czy organ prowadzący też nie wnoszą żadnych opłat" - powiedział kurator oświaty Stanisław Faber. Kurator wskazał, że dyrektor szkoły może kreować pewne zachowania i nawyki żywieniowe. "Zachęcałbym dyrektorów

Senat w nowelizacji ograniczył zakres pracy asystentów nauczycieli

będzie obowiązkowe. O tym, czy w danej placówce taka osoba się pojawi, decydować będą same szkoły i organy je prowadzące. Asystenci będą musieli mieć przygotowanie pedagogiczne oraz wykształcenie co najmniej takie, jak nauczyciele uczący w danej szkole. Będą jednak zatrudniani przez samorządy na

Komisja: od 2015 r. do podręcznika rządowego konieczne recenzje

jej myśl, podręcznik dostosowany do potrzeb ucznia, np. niewidomego, będzie własnością organu prowadzącego, a nie konkretnej szkoły. W przypadku zmiany miejsca nauki uczeń będzie zabierał go z sobą do nowej szkoły. Przyjęto też szereg poprawek o charakterze redakcyjnym i porządkowym. Odrzucono za to

Świętokrzyskie. Ruszył program promujący dwujęzyczną edukację

klasach, wymagane jest, by nauka w języku ojczystym i obcym była prowadzona w ramach minimum dwóch przedmiotów. Z zastrzeżeniem, iż zajęcia z języka polskiego, geografii Polski i historii Polski, muszą być prowadzone w języku ojczystym. "Jeżeli organ prowadzący placówkę ma nauczycieli poszczególnych

Poseł PiS do Kluzik-Rostkowskiej: Pani przyszła do resortu, żeby niszczyć polski system wychowawczy i polską rodzinę

wołomiński jest organem prowadzącym tylko dla siedmiu. Pozostałe szkoły to są szkoły gminne. Z uzyskanych informacji wynika, że organy prowadzące szkoły podstawowe i gimnazja na terenie gmin: Kobyłka, Marki, Ząbki, Zielonka, Radzymin, Tłuszcz, Wołomin, Dąbrówka, Jadów, Klembów, Poświętne i Strachówka nie

MEN: certyfikaty "Szkoły przyjaznej rodzinie" to dodatkowy koszt dla gmin

ponoszenia kosztów nie wiadomo jakich i zobowiązują się, że będą działali zgodnie z programem, którego nie ma i nie będą wykraczać poza program, którego jeszcze nie ma. Co więcej okazało się, że na 20 szkół, które przystąpiły do programu powiat wołomiński jest organem prowadzącym tylko dla siedmiu. Pozostałe

MEN: 130 tys. obejrzało w internecie czwartą część "Naszego elementarza"

"Nasz elementarz" pod warunkiem, że jego zakup sfinansuje organ prowadzący szkołę (w przypadku większości szkół publicznych jest to gmina). Szkoła może domagać się od rodziców, by kupili podręczniki sami.

Kluzik-Rostkowska: przerwa świąteczna to nie dni wolne dla nauczycieli

zajęciach" - dodała minister. Poinformowała, że na obowiązek zaopiekowania się dziećmi w dniach wolnych od nauki zwróciła uwagę w listach do dyrektorów szkół podstawowych i gimnazjalnych, kuratorów i organów prowadzących. "Gdybyście państwo mieli jakiekolwiek wątpliwości w tej sprawie prosimy o

MEN: pierwszą część "Naszego elementarza" dostarczą do szkół kuratoria

rozpoczną naukę w I klasie szkoły podstawowej, dostaną darmowe podręczniki. Książki te staną się własnością szkoły, mają służyć co najmniej trzem rocznikom. Nauczyciele będą mogli skorzystać z innego podręcznika niż rządowy "Nasz elementarz" pod warunkiem, że jego zakup sfinansuje jej organ

MEN: pierwszą część "Naszego elementarza" dostarczą do szkół kuratoria

się własnością szkoły, mają służyć co najmniej trzem rocznikom. Nauczyciele będą mogli skorzystać z innego podręcznika niż rządowy "Nasz elementarz" pod warunkiem, że jego zakup sfinansuje jej organ prowadzący (w przypadku większości szkół publicznych jest to gmina). Szkoła nie będzie mogła

Sejm przyjął informację MEN ws. przygotowania szkół na przyjęcie 6-latków

. Obowiązek przedstawiania co roku w Sejmie informacji o przygotowaniu szkół przez ich organy prowadzące, czyli samorządy nakłada na MEN ustawa o systemie oświaty.

Konkurs na najlepszego nauczyciela roku 2014

może zgłaszać? Kandydatów na Nauczyciela Roku 2014 mogą zgłaszać dyrekcje placówek, grona pedagogiczne, uczniowie, rodzice, organy prowadzące, kuratoria oświaty, organizacje i instytucje. Kandydaturę mogą zgłaszać również sami nauczyciele. Jak zgłaszać? Aby zgłosić nauczyciela do konkursu, należy

Łódzkie. Ponad 21 mln zł z UE na wyposażenie oddziałów przedszkolnych

Marszałek woj. łódzkiego Witold Stępień podkreślił na konferencji w piątek, że trwający do lutego nabór projektów dotyczy wyłącznie organów prowadzących publiczne i niepubliczne szkoły podstawowe z oddziałami przedszkolnymi, działających na terenie 80 gmin, w których występuje najniższy stopień

Od soboty przerwa świąteczna w szkołach

rodziców i zgadza się na to organ prowadzący szkołę, czyli gmina lub powiat. Przypomnieli także, że w dni wolne od zajęć dydaktycznych ustalane dodatkowo przez szkoły, są organizowane zajęcia wychowawcze. Podkreślali, że nauczyciele nie uchylają się od opieki nad dziećmi. Odpowiadając im Kluzik-Rostkowska

Podkomisja: nauczyciel klasy I może przedstawić część programu nauczania

konieczna zgoda organu prowadzącego szkołę. Projekt nowelizacji, który jest procedowany w trybie pilnym, trafi teraz z powrotem do Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży, która zajmie się nim na posiedzeniu 21 maja. Uzupełnia on i rozszerza uchwaloną w lutym nowelizację umożliwiającą MEN zlecenie

Tusk reaguje na korki: W sierpniu w weekendy kierowcy przejadą autostradą A1 bez opłat

. Książki te staną się własnością szkoły, mają służyć co najmniej trzem rocznikom. Nauczyciele będą mogli skorzystać z innego podręcznika niż rządowy "Nasz elementarz" pod warunkiem, że jego zakup sfinansuje jej organ prowadzący (w przypadku większości szkół publicznych jest to gmina). Szkoła nie

Nauczyciele idą do sądu

"Solidarność" zorganizował konferencję prasową, na której zaprezentował wyniki kontroli PIP i po raz kolejny przedstawił argumenty nauczycielek. - Chcemy zaprzeczyć, że jest to wewnętrzny konflikt mający genezę w relacjach interpersonalnych. Zwrócenie się do organu prowadzącego było dla tych

Kluzik-Rostkowska: szkoła publiczna powinna być neutralna światopoglądowo

, jeżeli nauczyciel podpisze taką deklarację i będzie uczyć zgodnie z zapisami w niej zawartymi, to powinien liczyć się z reakcją dyrektora szkoły, organu prowadzącego i wojewody. "Łamie on konstytucję, która mówi, że wszyscy obywatele mają takie same prawa i obowiązki bez względu na wyznanie i

Uczniowie z Kwidzyna muszą powtórzyć maturę

Elżbieta Wasilenko, dodając, że - jak wynika z jej wiedzy - organ prowadzący kwidzyńską placówkę odwołał już dyrektorkę tej szkoły. Fakt zwolnienia dyrektora kwidzyńskiej placówki potwierdziła Elżbieta Ziąbska, zastępca dyrektora do spraw kształcenia Centrum Nauki i Biznesu "Żak". Jak

W szkołach będą mogły zostać zawieszone lekcje w czasie EURO 2012

O podpisaniu nowelizacji rozporządzenia w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach poinformował resort edukacji na swojej stronie internetowej. Zgodnie z nowelizacją organ prowadzący szkołę lub placówkę (np. przedszkole) będzie mógł zawiesić zajęcia

Zima na Lubelszczyźnie - odwołane lekcje

odwołują zajęcia lekcyjne. Mogą o tym powiadomić jedynie organ prowadzący, czyli samorząd. Dlatego tak naprawdę nie wiadomo, w ilu jeszcze szkołach oprócz Żółkiewki lekcji nie ma. Pewne jest, że nawet jeśli są to w małych wiejskich placówkach uczniów jest na lekcjach zdecydowanie mniej. Bo część z powodu

Deklaracja wiary nauczycieli? Kluzik-Rostkowska: Będą spotkania z kuratorami. A jeżeli jakiś nauczyciel będzie według tego uczył...

deklarację i będzie uczyć zgodnie z zapisami w niej zawartymi, to powinien liczyć się z reakcją dyrektora szkoły, organu prowadzącego i wojewody. - Łamie on konstytucję, która mówi, że wszyscy obywatele mają takie same prawa i obowiązki bez względu na wyznanie i światopogląd oraz łamie przepisy Karty

Hall: w 84 proc. szkół są już sześciolatki

Według minister, oznacza to, że dyrektorzy tych szkół oraz ich organy prowadzące uznały te placówki za gotowe do przyjęcia dzieci sześcioletnich. Mówiła, że analizy demograficzne jednoznacznie pokazują, że proces wdrażania obniżenia wieku spełniania obowiązku szkolnego rozpoczęto w najbardziej

MEN: "Nasz elementarz" będzie miał wersje dla uczniów niepełnosprawnych

. niewidomego, będą własnością organu prowadzącego, a nie konkretnej szkoły. W przypadku zmiany miejsca nauki uczeń będzie zabierał go z sobą do nowej szkoły. W połowie czerwca Ministerstwo Edukacji Narodowej udostępniło dyrektorom szkół podstawowych aplikację na portalu Systemu Informacji Oświatowej

Raport: darmowe podręczniki dużą pomocą dla rodzinnych budżetów

Polsce, w tym ponad 99 procent szkół publicznych. Nauczyciele mogą skorzystać z innego podręcznika niż rządowy pod warunkiem, że jego zakup finansuje jej organ prowadzący (w przypadku większości szkół publicznych jest to gmina). Szkoła nie może domagać się od rodziców zakupu podręczników. Ta zasada

Szkoły będą radosne

, zadecyduje specjalna komisja. Wybierze spośród tych placówek, które zdążyły złożyć odpowiednie wnioski do organów prowadzących. Czas na to dyrektorzy podstawówek mieli do poniedziałku. - Dokumenty dostarczyły wszystkie płockie szkoły podstawowe oraz szkoła muzyczna I-go stopnia - informują w biurze prasowym

Są pieniądze dla szkoły dzieci oficerów NATO

niepewne. UKW, organ prowadzący placówkę, nie dostał bowiem funduszy na wynagrodzenia dla nauczycieli, którzy od września pracują tam za darmo. Nauczyciele zapowiadają, że jeśli do końca miesiąca nie otrzymają swoich wypłat, przestaną przychodzić do pracy.

MEN: szkoły są przygotowane na przyjęcie sześciolatków

W tym roku obowiązkiem szkolnym objęte zostaną tylko sześciolatki z pierwszej połowy 2008 r. Pozostałe dzieci z tego rocznika rozpoczną naukę w 2015 r. Szefowa MEN, przedstawiając informację o stanie przygotowań organów prowadzących do objęcia obowiązkiem szkolnym dzieci sześcioletnich

Lekcje etyki? Nie, dziękujemy. Winni rodzice czy urzędnicy?

decyzja, czy decydują się na utworzenie grupy, należy do organu prowadzącego, czyli do gmin lub powiatów - informuje Małgorzata Muzoł, świętokrzyski kurator oświaty. Z tym jednak bywa różnie. Na przykład w Samorządowym Zespole Szkół nr 2 w Opatowie zajęcia są organizowane, choć uczęszcza na nie tylko

Oświatowa "S" grozi wznowieniem akcji protestacyjnej

obejmowała wszystkich nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych niezależnie od organu prowadzącego. Ponadto, jak poinformowano w komunikacie, struktury regionalne oświatowej "S" prowadzić będą akcję polegającą na wysyłaniu do posłów rządzącej koalicji listów w sprawie asystentów

RPO pisze do premiera ws. ulg na bilety dla uczniów ze szkół międzynarodowych

doprowadzić do efektywnych ustaleń". "Docelowe rozwiązania prawne, w mojej opinii, powinny mieć na celu zapewnienie równoprawnego traktowania wszystkich uczniów bez względu na miejsce zamieszkania, rodzaj szkoły czy organ prowadzący szkołę" - oświadczyła Lipowicz. Według niej konieczne jest

Gimnazjum w Warszawie otrzymało imię Bohaterek Powstania Warszawskiego

organ prowadzący na wniosek rady szkoły lub wspólny wniosek rady pedagogicznej, rady rodziców i samorządu uczniowskiego. Rada Warszawy decyzję w sprawie nadania Dwujęzycznemu Gimnazjum nr 42 imienia Bohaterek Powstania Warszawskiego podjęła 28 sierpnia tego roku. "Było kilkanaście kandydatur, ale

Do pracy po studiach

socjalną, po ukończeniu których można pracować np. w domach opieki społecznej, w instytucjach opieki i wychowania w środowisku itp. Można także znaleźć zatrudnienie w poradniach oraz organach prowadzących działalność profilaktyczną. Absolwenci pedagogiki pracują m.in. jako asystenci rodzinni, pracownicy

MEN udostępniło w internecie czwartą część "Naszego elementarza"

skorzystać z innego podręcznika niż rządowy "Nasz elementarz" pod warunkiem, że jego zakup sfinansuje organ prowadzący szkołę (w przypadku większości szkół publicznych jest to gmina). Szkoła nie będzie mogła domagać się od rodziców, by sami kupili podręczniki. "Nasz elementarz" zamówiło

Komisja: od 2015 r. do podręcznika rządowego konieczne recenzje

podręczniki uczniów niepełnosprawnych. W jej myśl, podręcznik dostosowany do potrzeb ucznia, np. niewidomego, będzie własnością organu prowadzącego, a nie konkretnej szkoły. W przypadku zmiany miejsca nauki uczeń będzie zabierał go z sobą do nowej szkoły. Przyjęto też szereg poprawek o charakterze redakcyjnym

MEN udostępniło w internecie trzecią część "Naszego elementarza"

szkoły, mają służyć co najmniej trzem rocznikom. Nauczyciele będą mogli skorzystać z innego podręcznika niż rządowy "Nasz elementarz" pod warunkiem, że jego zakup sfinansuje organ prowadzący szkołę (w przypadku większości szkół publicznych jest to gmina). Szkoła nie będzie mogła domagać się od

ZNP złoży wniosek do Trybunału Konstytucyjnego ws. statusu nauczycieli

publicznych powinien być taki sam. Dlatego chcą, by Trybunał Konstytucyjny zbadał, czy obecne zróżnicowanie statusu zawodowego nauczycieli szkół publicznych w zależności od ich organu prowadzącego (samorządu lub innego podmiotu) jest zgodne z konstytucją. Delegaci na zjazd wystosowali też apel do

Pół tysiąca uczniów nie będzie zdawać matury. Dlaczego?

matur, zestawia się właśnie zdawalność, a nie na przykład wyniki z obowiązkowych przedmiotów. Ze zdawalności rozlicza szkołę organ prowadzący, dobry wynik jest też magnesem przyciągającym kandydatów. A od tego, ilu uczniów przyjdzie, zależy, czy nauczyciele będą mieli pracę czy ją stracą. Jest więc o co

MEN: w klasach pierwszych uczy się 193 tys. sześciolatków

Klub PiS złożył wniosek o odrzucenie informacji; za jej odrzuceniem są też SLD i Twój Ruch. Obowiązek przedstawiania co roku w Sejmie informacji o przygotowaniu szkół przez ich organy prowadzące, czyli samorządy nakłada na MEN ustawa o systemie oświaty. Rok szkolny 2014/2015 jest pierwszym, kiedy

Lubuskie. Jarosław Kaczyński odwiedził szkołę w Wężyskach

Garczyńskiego, który był na konferencji Jarosława Kaczyńskiego, gmina nie chciała zlikwidować szkoły i takie stwierdzenie nie jest zgodne z prawdą. "Mowa była o zmianie organu prowadzącego szkołę. Ustawodawstwo jakie mamy w Polsce wymaga, aby przy przekształceniu tak dużej szkoły najpierw podjąć likwidację

Abp Gądecki: świeckość państwa nie oznacza jego laicyzacji

sytuacji. Będę robić wszystko, by neutralność światopoglądowa polskiej szkoły została zachowana" - zadeklarowała Kluzik-Rostkowska. Ostrzegła też, że jeżeli nauczyciel podpisze taką deklarację i będzie uczyć zgodnie z zapisami w niej zawartymi, to powinien liczyć się z reakcją dyrektora szkoły, organu

Kluzik-Rostkowska: gimnazja są mocno wpisane w system edukacji

podstawowych dlatego część uczniów, zwłaszcza mieszkająca na obszarach wiejskich, musi do nich dojeżdżać. Aby im to ułatwić, wiele gmin, które są organem prowadzącym dla gimnazjów, zaczęło organizować transport specjalnym autobusami szkolnymi powszechnie nazywanymi gimbusami. Eksperci podkreślają, że wysokie

Ministerstwo Edukacji wyliczyło ile zaoszczędzą rodzice dzięki darmowym podręcznikom

podręczników i innych materiałów dla klas IV-VI szkoły podstawowej i I-III gimnazjum. Egzemplarze podręczników będą własnością organu prowadzącego szkołę i będą wypożyczane uczniom. Egzemplarze materiałów ćwiczeniowych zostaną przekazane uczniom bez obowiązku zwrotu po zakończeniu zajęć w danym roku szkolnym

Od 2007 r. do 2012 r. zamknięto 954 szkoły podstawowe - wynika z raportu Instytutu Badań Edukacyjnych

odzyskanych, dlatego szkoły są tam większe." Przejęcia i łączenie w zespoły Przez pięć lat objętych analizą oprócz zamykania placówek, dochodziło też do zmiany organu prowadzącego szkołę. Wydarzyło się to w przypadku ponad pół tysiąca szkół. Najczęściej gminy przekazywały szkoły podstawowe

Etyka dla jednego ucznia? Minister wydała rozporządzenie, ale sprawa wcale nie jest prosta

Praw Człowieka - przypadki odmowy zorganizowania zajęć z etyki przez szkołę lub organ prowadzący ze względu na brak wymaganej liczby uczniów - mówi Joanna Kluzik-Rostkowska, minister edukacji narodowej. Jeden czy dwóch uczniów wystarczy, by szkoła musiała zorganizować etykę u siebie? Nie do końca

Minister Hall inauguruje nowy rok szkolny

połowa pochodzić będzie z budżetu państwa, a resztę dołożą organy prowadzące szkoły.

Minister Hall zainaugurowała nowy rok szkolny

połowa pochodzić będzie z budżetu państwa, a resztę dołożą organy prowadzące szkoły.

Wydawcy: ceny podręczników wzrosną średnio o 2,5 proc.

się na przygotowywany na zlecenie resortu edukacji "Nasz elementarz". Nauczyciele będą mogli skorzystać z innego podręcznika niż rządowy tylko pod warunkiem, że jego zakup sfinansuje jej organ prowadzący (w przypadku większości szkół publicznych jest to gmina). Szkoła nie będzie mogła

Laureaci rankingu szkół: zdolna młodzież to przepis na sukces szkoły

świetna młodzież, bardzo dobra kadra nauczycielska, dobra współpraca z rodzicami, a w naszym przypadku również wyjątkowy organ prowadzący jakim jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika" - zaznaczył. Dodał, że UMK w Toruniu wspiera liceum nie tylko finansowo, dokładając do subwencji oświatowej, ale również

Fuszara: zajęcia z wychowania do życia w rodzinie powinny być obowiązkowe

rodziny nie zawiera wszystkich elementów gwarantujących konstytucyjność przepisu. Zgodnie z art. 92 konstytucji każde upoważnienie do wydania rozporządzenia musi zawierać trzy elementy: wskazywać organ, który je wydaje, kwestie do uregulowania oraz wytyczne dot. treści rozporządzenia czyli wyjaśnienie

Wydawcy: koszt naszych podręczników i rządowego jest taki sam

podręcznika do języka obcego oraz 50 zł na zakup materiałów ćwiczeniowych. Jednocześnie zaznaczono, że szkoła będzie mogła wybrać inny podręcznik niż rządowy tylko wtedy, gdy zapłaci za niego organ prowadzący szkołę, a nie rodzice. Według Matuszewskiego, zaproponowany przez MEN mechanizm, według którego

Znamy nowych dyrektorów placówek oświatowych!

Szkolno-Wychowawczego nr 2 oraz Zespołu Szkół Ogólnokształcących Specjalnych nr 7. Powód? Dotychczasowym dyrektorom kończą się kadencje. Dziewięcioosobowe komisje konkursowe - trzy osoby z organu prowadzącego, czyli z ratusza, po dwie z kuratorium i związków zawodowych, po jednej z rady rodziców i rady

MEN przedstawił podręcznik "Nasza szkoła" dla klas II w podstawówkach

. Nauczyciele mogą skorzystać z innego podręcznika niż rządowy "Nasz elementarz" pod warunkiem, że jego zakup finansuje jej organ prowadzący (w przypadku większości szkół publicznych jest to gmina). Szkoła nie może domagać się od rodziców zakupu podręczników. Ta zasada będzie dotyczyła także

W czwartek minister edukacji spotka się z kierownictwem ZNP

poruszyć w rozmowach z MEN jest także uporządkowanie prawa oświatowego. Prezes ZNP mówił w połowie stycznia, że jego zdaniem przyszedł czas na przygotowanie nowej ustawy o systemie oświaty, w której znalazłyby się tylko kwestie dotyczące struktury szkolnictwa, nadzoru pedagogicznego, organów prowadzących

ZNP chce rozmów z MEN na temat podwyżek w 2016 r.

dotyczące struktury szkolnictwa, nadzoru pedagogicznego, organów prowadzących szkoły i przedszkola oraz finansowania oświaty. Pozostałe kwestie, np. dotyczące zasad oceniania i promowania uczniów, rekrutacji i przeprowadzania egzaminów zewnętrznych, według ZNP, powinny być ujęte w osobnej ustawie, z kolei

Komisje przeciw jednolitemu pensum dla psychologów i pedagogów szkolnych

Obecnie o wysokości pensum psychologów i pedagogów szkolnych oraz logopedów - czyli o wysokości obowiązującego wymiaru ich godzin pracy bezpośrednio z dziećmi w ramach 40-godzinnego tygodniowego czasu pracy - decyduje organ prowadzący daną szkołę (stosownie do typu placówki: rada gminy, rada

Joanna Kluzik-Rostkowska ponownie odpowiedzialna za edukację

. Jednocześnie zapisano w niej, że nauczyciele mogą korzystać z innego podręcznika niż rządowy "Nasz elementarz" pod warunkiem, że jego zakup sfinansuje organ prowadzący szkołę (w przypadku większości szkół publicznych jest to gmina). Szkoła nie może domagać się od rodziców, by kupili podręczniki sami

Minister edukacji podpisała rozporządzenie ws. lekcji etyki w szkołach

zapewnić naukę etyki każdemu uczniowi zainteresowanemu udziałem w zajęciach z tego przedmiotu. Wyeliminuje jednocześnie, wskazane przez Europejski Trybunał Praw Człowieka, przypadki odmowy zorganizowania zajęć z etyki przez szkołę lub organ prowadzący ze względu na brak wymaganej liczby uczniów"

Dyrektorzy szkół i samorządowcy o zmianach w nauczaniu etyki

międzyoddziałowe. W Gimnazjum nr 2 w Częstochowie jak dotąd nie było chętnych na lekcje etyki. "Jeśli uczeń zgłosi taką potrzebę, to trzeba będzie mu zapewnić takie zajęcia w porozumieniu z organem prowadzącym" - powiedział PAP dyrektor gimnazjum Tomasz Ociepa. W szkole jest 167 uczniów. Podobną

Już dwa razy więcej szkół z etyką. "Fajne lekcje. Ostatnio rozmawialiśmy o wyborach"

w Polsce, w których etyki nigdy wcześniej nie było, a teraz jest. - Po raz pierwszy mamy takie zajęcia. W latach poprzednich ograniczało nas rozporządzenie, zgodnie z którym trzeba było zebrać w szkole siedmiu uczniów, by móc takie lekcje zorganizować. Miasto jako organ prowadzący proponowało lekcje

Rozstrzygnięto konkurs "Wybierzmy wspólnie lektury najmłodszych uczniów"

rzeczywistości, w której dzieciaki dzisiaj żyją. W efekcie nie są one dla nich interesujące, a wręcz je nudzą" - zauważyła Kluzik-Rostkowska. Przypomniała, że za wyposażenie biblioteki szkolnej w nowe tytuły odpowiada samorząd, jako organ prowadzący szkołę. "Tylko, że mamy samorządy bogate i biedne

Solidarność negatywnie o przygotowaniu szkół i nowych przepisach

. Ich zdaniem przyczyniła się ona znacznie swoimi decyzjami do obniżenia poziomu edukacji, m.in. poprzez zachwianie równowagi między kompetencjami i obowiązkami samorządów - jako organów prowadzących szkoły i kuratoriów - jako organów sprawujących nadzór nad szkołami. Na koniec Misiuk powiedziała, że

Prezydent tłumaczy weto: Nowelizacja ustawy oświatowej nieprzygotowana

, rządowa ustawa oddaje zbyt dużo swobody samorządom, jako organom prowadzącym szkoły. Jego zdaniem, nie wolno zmniejszać wpływu kuratorów na procedury tworzenia, funkcjonowania i likwidowania szkół, a to właśnie zapisano w nowelizacji. "Obecnie likwidacja takiej szkoły lub placówki wymaga uzyskania

Modlitwy na ścianach w podstawówce. Szkoła sama dopisała "naukę Kościoła" do statutu. Reaguje kurator

Beata Krzyżanowska, rzecznik prezydenta Lublina. Jak wyjaśnia, szkoła nie była jednak zobowiązana informować miasta (jako organu prowadzącego) o tym, że takiej zmiany dokonała. Wychodzi więc na to, że miasto w ogóle o tym nie wiedziało. Kuratorium sprawdzi statut Z wyjaśnień ratusza wynika, że o

Spór o katechetkę w gminie. Tylko kto za czym się podpisywał?

, przekazano mi podpisy, ale nie chcę się angażować w ten spór. Gmina jest organem prowadzącym szkołę, ale nie powołuje katechetów - mówi nam burmistrz. O zwolnienie nauczycielki religii na ostatniej sesji rady gminy pytał też były poseł, obecnie radny Włodzimierz Wiertek. Nam tłumaczy, dlaczego odwołanie

Resort sprawiedliwości zachęca do tworzenia szkolnych kół prawnych

ramach zajęć do dyspozycji dyrektora. "Informacje o wszystkich prowadzonych przez szkołę zajęciach z uczniami, w tym szkolnych kołach prawnych powinien zawierać arkusz organizacji szkoły, który musi być przekazany przez dyrektora do organu nadzorującego do 30 kwietnia danego roku; organ prowadzący

Rząd chce dofinansowywać monitoring w szkołach

działających w szkole. O dofinansowanie mogą ubiegać się wszystkie organy prowadzące szkoły, czyli jednostki samorządu terytorialnego, inne osoby prawne, osoby fizyczne oraz ministerstwa prowadzące szkoły branżowe czyli np. ministerstwo środowiska prowadzące szkoły leśne lub ministerstwo kultury prowadzące

Ubezpieczenie od konkurencji. Była zmowa czy nie?

uczniów i pracowników szkół. Nie są obowiązkowe, ale cieszą się popularnością ze względu na niskie składki. Organ prowadzący szkołę, np. wójt lub starosta, zawiera je albo z towarzystwem ubezpieczeniowym jak PZU, albo za pośrednictwem brokera, który ma oferty różnych ubezpieczycieli i powinien wybrać

Uczniowie byli pod presją, by nie zdawać matury? Zbada to kuratorium

poszczególnych rezygnacji - wyjaśniła Muzoł. Zapowiedziała, że po zakończeniu kontroli, prawdopodobnie w czerwcu, zostaną wyciągnięte wnioski, które zostaną przesłane wszystkim dyrektorom szkół i przedstawicielom organów prowadzących je. "Kontrole nie są wymierzone w nauczycieli, ani uczniów" Zgodnie z

W Sejmie Hall i posłowie o edukacji i polityce oświatowej

samorządy, czyli organy prowadzące, uznały te placówki za gotowe do przyjęcia dzieci sześcioletnich. Minister wspomniała również o realizowanym od 2009 r. rządowym programie "Radosna Szkoła". Podała, że w ramach tego programu ze wsparcia finansowego na zakup pomocy dydaktycznych dla najmłodszych

"Pozdrawiamy tę osobę, która opowiada stek bzdur o naszej szkole". Jak naprawdę wyglądają szkoły z "raportu" Elbanowskich? Sprawdziliśmy

, co następuje: 1. Oddział klasy pierwszej szkoły podstawowej, zaplanowany w arkuszu organizacji pracy szkoły w kwietniu 2013 r. jako jedna klasa został podzielony na dwa oddziały, liczące po 15 uczniów, po prośbach dyrektora i rodziców skierowanych do organu prowadzącego. 2. Klasa I została podzielona

Rekolekcje w podstawówce. Msza w kościele, droga krzyżowa w szkolnym patio

, że im to nie odpowiada, ale każdy boi się wychylić - mówi pani Maria. Będzie kontrola magistratu Bardzo szybko zareagowało miasto, czyli organ prowadzący szkoły. Prezydent Krzysztof Żuk jest poza Polską, ale wie o sprawie. I podjął decyzję o wszczęciu kontroli przez urzędników wydziału oświaty. - Do

Nie znalazłeś tego, czego szukasz? Zapytaj ekspertów

LangSystem

LangSystem to nowoczesny program do zarządzania jednostką prowadzącą kursy oraz szkolenia, w szczególności szkołą językową.

LangSystem pozwala na zaoszczędzenie czasu oraz zasobów ludzkich. LangSystem zapewnia skuteczną kontrolę opłat za kursy, w

Wirtualne Szkolenie

Wirtualne Szkolenie jest bardzo dobrą aplikacją dla nauczycieli służącą do organizowania szkoleń oraz nowoczesnych, multimedialnych lekcji w szkołach.

Najważniejsze informacje