m昕czy糿i utopili

nat

"Wrzucili dziecko do wody jak ma砮go kotka". Morderstwa, kt髍e wstrz眘n瓿y Polsk

"Wrzucili dziecko do wody jak ma砮go kotka". Morderstwa, kt髍e wstrz眘n瓿y Polsk

Najs硑nniejsza przedwojenna polska morderczyni, 秏ier s硑nnego artysty i najwi阫sza tajemnica powojennej kryminalistyki - informacje o tych zbrodniach przez d硊gie miesi眂e nie schodzi硑 z pierwszych stron gazet w Polsce.

Oskar縠ni o gwa硉 i gro縠nie kobiecie 秏ierci

Nie pomog硂, 縠 ich zna砤. Niemal na oczach ludzi m硂da kobieta zosta砤 brutalnie zgwa砪ona przez swojego by砮go ch硂paka i jego koleg. Uratowali j dopiero przypadkowi przechodnie.

Tragedia w Lipienkach sprzed 92 lat

W gor眂y lipcowy wiecz髍 1923 r. cztery m硂de kobiety uda硂 si nad staw w Lipienkach, aby si wyk眕a. Jedna z nich zacz瓿a ton辨, co najprawdopodobniej doprowadzi硂 do paniki pozosta砮. Wszystkie zgin瓿y w nurtach niewielkiego stawu. Inna z przekazywanych relacji wskazuje, 縠 dziewcz阾a wyp硑n瓿y 硂dzi, kt髍a si wywr骳i砤

Torturowali i utopili s眘iada. Grozi im do縴wocie

38-letniego Leszka P., 36-letniego Paw砤 K. i 31-letniego Wiktora S. do s眃u doprowadzili w kajdankach policjanci. Od ponad roku m昕czy糿i siedz w areszcie. Na czwartkowym procesie ka縟y na ka縟ego zwala win za to, co si sta硂 w sierpniu zesz砮go roku w miejscowo禼i Kamie-Podlesie (pow

Zabili kobiet, bo si przestraszyli... 縠 j zabili

Zabili kobiet, bo si przestraszyli... 縠 j zabili

sp阣zanie czasu, polega硂 na piciu piwa. W pewnym momencie dosz硂 do sprzeczki. Jak zeznali p蠹niej w 秎edztwie m昕czy糿i, Anna K. obrazi砤 jednego z biesiadnik體. Dziewczyna chcia砤 wraca do domu, ale gospodarze zabrali jej kom髍k i wyrzucili do studni. Nie pozwolili te jej wyj舵 z domu. Dosz硂 do

Amerykanin i Ira馽zyk handlowali w Gda駍ku narkotykami

tabletek ekstazy. Jak si okaza硂 narkotykowy biznes zjednoczy student體 z wrogich sobie kraj體, poza Anglikiem handlem rami w rami zajmowali si Amerykanin i Ira馽zyk. Policja zabezpieczy砤 ich paszporty, w kt髍ych udokumentowane s cz阺te wyjazdy do Holandii. Wszyscy zatrzymani m昕czy糿i trafili do

Wr骲el: W Polsce kobiety by硑 zawsze szanowane. Je秎i kto tego nie robi, stawia硑 go do pionu [U LISA]

Wr骲el: W Polsce kobiety by硑 zawsze szanowane. Je秎i kto tego nie robi, stawia硑 go do pionu [U LISA]

niech赕 co do tego, 縠by zwalcza problem przemocy wobec kobiet. R罂nice dotycz definicji, co do kt髍ych niekoniecznie si zgadzamy. Pytanie jest takie, czy mo縠my w tym momencie zawiesi dyskusje precyzuj眂e, czy rzeczywist przyczyn s m昕czy糿i, kt髍e atakuj kobiety ze wzgl阣u na p砮, czy te

B髄, podziw i wzruszenie zamkni阾e w kadrach - oto 50 najlepszych fotografii roku 2016 [Agencja AP]

B髄, podziw i wzruszenie zamkni阾e w kadrach - oto 50 najlepszych fotografii roku 2016 [Agencja AP]

przewr骳i砤 si u wybrze縴 Libii 25 maja. B阣眂y w pobli縰 w硂scy marynarze uratowali z niej ok.500 os骲 - jednak cz甓 utopi砤 si. Cho w tym roku na stary kontynent dotar硂 nieco ponad 300 tys. migrant體 - jedna trzecia liczby z zesz砮go roku - du縪 wi阠ej z nich uton瓿o. Liczba ofiar to co najmniej 5 tys

Zamordowali 4-letniego Micha砶a wrzucaj眂 do lodowatej Wis硑

prasowej prokurator Leszek Wo糿iak. Jednocze秐ie m昕czy糿i s przera縠ni, tym co zrobili. Histeryzuj. Robert K. grozi, 縠 si utopi, dlatego podczas wizji ma na sobie kamizelk ratunkow. Fragmenty nagrania wideo z wizji zostaj udost阷nione mediom. Pokazuj je wszystkie stacje. Prokurator Wo糿iak, na

Tragiczny tydzie. Zdj阠ia z akcji stra縜k體

Tragiczny tydzie. Zdj阠ia z akcji stra縜k體

zosta uwi陑iony, reszta o w砤snych si砤ch opu禼i砤 pojazdy. Wszyscy zostali przewiezieni do szpitala. Droga by砤 ca砶owicie zablokowana. Utopili si podczas w阣kowania sdka z trzema m昕czyznami przewr骳i砤 si na jeziorze G酬bokie. M昕czy糿i wyp硑n阬i na jezioro 硂wi ryby. Jednemu z nich uda硂 si

Tamara Bo砫ak-Janowska: Niedobra niech赕 do utopii

- m昕czy糿i). Ich wsp髄not spaja d笨enie do przyjemno禼i - lubi seks, kt髍ego celem nie jest prokreacja. Nieszcz甓liwym daj prawo do eutanazji. Ich g丑wne zaj阠ie stanowi wynalazczo舵, jednak nie technokratyczna. Nie wierz w wynalazki jako motor abstrakcyjnego post阷u cywilizacyjnego i moralnego (jak by硂

Przykry odprysk tragedii na Sanie

pewnej chwili podbieg硂 do mnie dw骳h m昕czyzn. Jeden z nich krzykn背: Ty ch..., utopi砮 ludzi i uderzy mnie w twarz - m體i Pelc. Dwaj opisywani m昕czy糿i to uczestnicy sp硑wu - nauczyciele Zespo硊 Szk蟪 Zawodowych nr 1 Pawe Morawski i Marcin Wo. Wed硊g zezna Pelca kielczanie byli przekonani, 縠

Warlikowski - nowy klasyk do k眘ania

Warlikowski - nowy klasyk do k眘ania

秏ier i 縴cie Desdemony, Goneryli, Regany, Porcji, kt髍e walcz o prawo do wolno禼i i r體nouprawnienia. "Gromadzona latami, pokoleniami w禼iek硂舵 wyla砤 z brzeg體, nie tylko uzdrawiaj眂, ale i niszcz眂. Ani kobiety, ani m昕czy糿i nie byli na to przygotowani, dlatego ich spotkanie, wzajemne

Wojna uliczna w Hongkongu

konferencyjne. Tam otoczyli protestuj眂ych, zamkn阬i kordon i trzymali ich ca潮 noc. Aresztowania zacz瓿y si od kobiet, kt髍e by硑 wyci眊ane pojedynczo i pakowane do policyjnych radiowoz體. P蠹niej m昕czy糿i sami wchodzili do podstawionych autobus體. - B阣ziemy walczy do upad砮go, nawet gdyby秏y mieli zgin辨

Wyrok na zab骿c體 Micha砶a

; synka ju wcze秐iej. Pr骲owa砤 utopi Micha砤 ju latem 2000 r. Ostateczn decyzj podj瓿a w listopadzie. Dlaczego? - Przeszkadza jej, ogranicza jej wolno舵 - podkre秎a s阣zia Nowicka-Albin. Wiele na ten temat m體i砤 秝iadek Zofia P., u kt髍ej oskar縪na wynajmowa砤 niegdy mieszkanie i kt髍a

Dwaj kanibale z Sankt Petersburga aresztowani

Milicja z Sankt Petersburga ujawni砤 nazwiska sprawc體 brutalnego morderstwa. Mordercy to kwiaciarz Juri Moznow i rze糿ik Maksym Go硂wackicz. Ich ofiara to 16 - letnia dziewczyna. Do zab骿stwa dosz硂 w mieszkaniu jednego z m昕czyzn. Wed硊g 秎edczych sprawcy utopili nastolatk w wannie. Jej zw硂ki

Wracaj眂 z imprezy, porwa 秏ieciark

Wracaj眂 z imprezy, porwa 秏ieciark

Oko硂 godz. 5 nad ranem kilka dni temu dwaj m硂dzi m昕czy糿i wracali z imprezy w Piasecznie. Po drodze zainteresowali si dostawczym lublinem nale勘cym do jednej z firm sprz眛aj眂ych. Gdy kierowca samochodu wyszed na chwil z pojazdu, aby opr罂ni kolejny kosz, jeden z m昕czyzn wsiad za

Birma駍kie podziemie zn體 dzia砤

przetrzymanie. Pierwszy spacer odby si w Rangunie 18 sierpnia. Drugiego dnia do spaceruj眂ych do潮czyli dzia砤cze studenccy z pokolenia '88. To tak縠 pokolenie Nyein Chana - w 1988 r. junta utopi砤 we krwi studenckie demonstracje, zabijaj眂 ponad trzy tysi眂e ludzi. Wielu dzia砤czy studenckich jak Nyein Chan

Pobili, zgwa砪ili i utopili bo... by砤 brzydka

Tomasza i 20-letniego Paw砤 S. Bracia przyznali si do winy. Podczas przes硊chania m昕czy糿i dok砤dnie opisali przebieg wydarze. Swoja ofiar zaatakowali niedaleko Netty. Najpierw uderzyli j w g硂w, potem zaci眊n阬i w ustronne miejsce nad rzek. Tam zacz阬i j rozbiera, a ubrania wyrzuca do wody

Rozpocz背 si proces morderc體 dziecka

mia砤 te bra udzia w trwaj眂ym od listopada 2000 r. planowaniu tego zab骿stwa. Barbara S. odrzuca te zarzuty. Obaj m昕czy糿i przyznali si do zarzutu zab骿stwa. Podczas wizji lokalnej jeden z nich m體i, 縠 "nie wie, dlaczego to zrobi". Obaj m昕czy糿i s oskar縠ni o zab骿stwo. Matce

Aresztowano podejrzanych o u秔ienie i utopienie warszawiaka

Informacj o tym, jakoby trzech nieznanych m昕czyzn pobi硂 nad Wis潮 m硂dego m昕czyzn, a nast阷nie wrzuci硂 go do rzeki, przekazali we wtorek podaj眂y si za 秝iadk體 zdarzenia: 24-letnia Marta K. i 18-letni Pawe G. Kobieta kilkukrotnie da砤 si ju pozna jako autorka fa硈zywych alarm體, ale mimo

Uchod糲y z Po硊dniowej Osetii gotuj si ju do powrotu

wszystko rozejdzie si po ko禼iach. Dzieci si ba硑, ale ja nie chcia砤m wyje縟縜 - m體i Laura Cchawiebowa. Mimo huku w czwartek wieczorem po硂縴砤 si wcze秐ie spa, ale kiedy o 23.30 zatrz阺硂 domem, wyskoczy砤 z 丑縦a. - M昕czy糿i powiedzieli, 縠 uderzy pocisk z haubicy. Pobieg砤m do piwnicy naszego

Papie i mury Europy

zrozumiany. "Przyj阾o go jak utopi chrze禼ija駍kiego 秗edniowiecza i wyzwanie pr罂no rzucone imperium sowieckiemu. Ale Wojty砤 zawar go w programie pontyfikatu. Umia czeka i historia zdaje si przyznawa mu racj". Lecz upadek muru berli駍kiego przyni髎 Papie縪wi tako satysfakcj, jak i

Nie znalaz砮 tego, czego szukasz? Zapytaj ekspert體

Najwa縩iejsze informacje