ksi昕a archidiecezji

jag, PAP

Wcze秐iejsze emerytury dla ksi昕y z archidiecezji krakowskiej

Wcze秐iejsze emerytury dla ksi昕y z archidiecezji krakowskiej

1 stycznia wejdzie w 縴cie dekret kard. Stanis砤wa Dziwisza, zgodnie z kt髍ym ksi昕a w archidiecezji krakowskiej b阣 przechodzi na emerytury w wieku 70 lat, o pi赕 lat wcze秐iej ni dot眃 - zapowiada "Dziennik Polski".

Archidiecezja w USA zawiesi砤 21 ksi昕y podejrzanych o pedofili

To najbardziej radykalna decyzja podj阾a dot眃 przez w砤dze Ko禼io砤 katolickiego w USA w sprawach o molestowanie nieletnich.

17 ksi昕y archidiecezji katowickiej zarejestrowanych jako "TW"

17 ksi昕y archidiecezji katowickiej zarejestrowanych jako "TW"

zarejestrowanymi jako "TW". Komisja mia砤 do zbadania ok. 500 nazwisk. Wykluczy砤 ksi昕y, kt髍zy ju nie 縴j, przeszli na emerytur b眃 s za m硂dzi. W zasobach IPN znalaz硑 si sygnatury 90 nazwisk i imion, kt髍e mog硑 dotyczy ksi昕y katowickich. 17 z nich zarejestrowano jako "TW". Jeden z

Przem體ienie do ksi昕y archidiecezji wroc砤wskiej, zakonnik體 i zakonnic zgromadzonych w katedrze

秝iecie, o kr髄estwie, do kt髍ego zd笨amy, bo to kr髄estwo Bo縠 jest w was w spos骲 szczeg髄ny, w砤秐ie dzi阫i waszej profesji zakonnej. Dzi阫uj za 秝iadectwo Ewangelii, jakie dajecie Ludowi Bo縠mu na Dolnym 眘ku, w tej archidiecezji, w tej metropolii. B眃糲ie zawsze bliskie Niepokalanej Dziewicy, bo

Przem體ienie do ksi昕y archidiecezji pozna駍kiej zgromadzonych w katedrze

Bardzo dzi阫uj ksi阣zu arcybiskupowi metropolicie za to, 縠 mnie zach阠i do kr髏kiego przem體ienia. Podobno przemawia kr髏ko jest trudniej ni d硊go. Wi阠 zach阠i mnie tak縠 do trudnego przemawiania. Drodzy moi bracia w kap砤駍twie z archidiecezji pozna駍kiej, z rodzin zakonnych; bracia i

S硂wo do ksi昕y i wiernych archidiecezji krakowskiej zgromadzonych w katedrze

wszystkich parafii archidiecezji krakowskiej z relikwiami 秝. Stanis砤wa i wiem, 縠 ono si dokonuje. Pozw髄cie, 縠 do ci眊u tych nawiedze dodam to moje dzisiejsze - w bazylice wawelskiej, kt髍a jako katedra jest matk wszystkich ko禼io丑w i wszystkich parafii w archidiecezji. Pozw髄cie, 縠 przez

Diecezja og硂si bankructwo - rujnuj j pozwy za molestowanie

Diecezja og硂si bankructwo - rujnuj j pozwy za molestowanie

przez ksi昕y spada na Ko禼i蟪 Katolicki. - Nie jeste秏y w stanie pogodzi roszcze poszkodowanych z bie勘cymi obowi眤kami wobec wiernych - podkre秎i arcybiskup Listecki. Przypomnia on, 縠 od 2002 roku archidiecezja w Milwaukee sprzeda砤 wiele swoich nieruchomo禼i, zlikwidowa砤 konta inwestycyjne i

Chudy rok dla Ko禼io砤. B阣zie ma硂 nowych ksi昕y

Chudy rok dla Ko禼io砤. B阣zie ma硂 nowych ksi昕y

Szczeci駍kie seminarium duchowne przy al. Papie縜 Paw砤 VI kszta砪i przysz硑ch ksi昕y dla ca砮j archidiecezji szczeci駍ko-kamie駍kiej. I od lat jest jednym z najmniej licznych seminari體 w kraju. W tym roku ma zaledwie 57 alumn體 na sze禼iu rocznikach (tyle trwa nauka w seminarium). Daleko mu do

Ko禼i蟪 przeprasza za molestowanie dzieci przez ksi昕y

W czwartek rz眃 og硂si raport, z kt髍ego wynika, 縠 do przypadk體 takich dochodzi硂 w archidiecezji przez dekady, ale by硑 one tuszowane przez w砤dze ko禼ielne i lekcewa縪ne przez policj. Kardyna przeprosi ofiary i ich rodziny, dodaj眂 przeprosiny wobec ca砮go spo砮cze駍twa za brak reakcji

Abp Michalik do ksi昕y: Nie b眃糲ie pazerni

Abp Michalik do ksi昕y: Nie b眃糲ie pazerni

konkretnego parafianina, a sk砤dana przez niego ofiara "musi pozosta ofiar, a nie taks czy cen za pos硊g". - Abp Michalik zwr骳i uwag na wa縩y problem. Taki list powinni dosta ksi昕a w ca砮j Polsce - m體i "Gazecie Wyborczej" ks. Pawe z archidiecezji krakowskiej. Podkre秎a, 縠 nie

USA. Ko禼i蟪 zn體 p砤ci za molestowanie

550 s眃 zdecydowa, 縠 archidiecezja w Bostonie ma wyp砤ci ofiarom 85 mln dol. odszkodowa. Po tym wyroku przez USA przetoczy砤 si fala proces體 wytaczanych Ko禼io硂wi przez ofiary ksi昕y. W 2004 r. na zlecenie ameryka駍kiego episkopatu grupa wiernych z硂縪na z by硑ch pracownik體 FBI, prawnik體 i

Pierwszy w Polsce internetowy kurs g硂szenia kaza

ks. Roberta N阠ka wsp蟪czesne kazanie powinno by kr髏kie, konkretne i obrazowe. "Punkt podstawowy to jest obraz, jakby Jezus przewidzia, 縠 w przysz硂禼i pojawi si telewizja" - oceni. Wed硊g niego w Archidiecezji Krakowskiej s ju ksi昕a, kt髍zy wykorzystuj techniki multimedialne

Abp Nycz: Ko禼i蟪 b阣zie zawsze m體i "nie" aborcji, eutanazji i "in vitro"

;. Przypomnia, 縠 Ko禼i蟪 nie g硂si zasad moralnych w dziedzinie bioetyki tylko dla swoich wiernych, ale przypomina niezmienne prawo wyryte w ludzkiej naturze. Hierarcha apeluje do ksi昕y, 縠by szczeg髄nie pochylili si nad ochron ludzkiego 縴cia i wspierali rodziny. "Najskuteczniejszym obro馽 縴cia

Abp sprzedaje biurowiec, by wyp砤ci odszkodowania dla ofiar molestowania

Abp sprzedaje biurowiec, by wyp砤ci odszkodowania dla ofiar molestowania

najwi阫szej w Stanach archidiecezji Ko禼io砤 katolickiego. Jej 4,3 mln wiernych zgromadzonych jest w prawie 300 parafiach. W grudniu - zgodnie z danymi publikowanymi przez BBC - archidiecezja wyda砤 60 milion體 dolar體 na pokrycie koszt體 46 spraw s眃owych o molestowanie i na odszkodowania dla ofiar ksi昕y

Ksi阣zu nie wolno ca硂wa dzieci

Dokument, nazwany dekretem w sprawie ochrony dziecka, zakazuje te przytulania, sadzania na kolanach i brania dzieci na barana. Ksi昕om i wolontariuszom wolno jedynie trzyma dzieci za r阠e, poklepywa po plecach i przybija pi眛k. Archidiecezja odnawia zasady post阷owania z dzie鎚i co pi赕 lat

Arcybiskup Kami駍ki m體i "nie" dzikiej lustracji

szczeci駍ko-kamie駍ki Zygmunt Kami駍ki, wy秝i阠aj眂 w sobot o秏iu ksi昕y dla swojej archidiecezji. W bazylice archikatedralnej pw. 秝. Jakuba w Szczecinie lwi cz甓 kazania przed wy秝i阠eniem nowych prezbiter體 po秝i阠i lustracji w polskim Ko禼iele. - Nie takt dawno jeszcze walczono z Ko禼io砮m wprost

Ksi昕a na emigracji pilnie poszukiwani

, Francji. Za granic jest ju prawie 60 ksi昕y z archidiecezji krakowskiej. Kolejni przygotowuj si do wyjazdu, szlifuj眂 j陑yk. Na apel Benedykta XVI, kt髍y podczas pielgrzymki do Polski wezwa duchownych do pracy duszpasterskiej w秗骴 emigrant體 zarobkowych, odpowiedzia砤 te diecezja tarnowska

Abp G眃ecki nie powo砤 komisji Pami赕 i Troska

Szczepaniak. T硊maczy, 縠 w Polsce dzia砤j ju odpowiednie instytucje, kt髍e zajmuj si sprawami dotycz眂ymi lustracji. Rzecznik kurii doda, 縠 rezygnuj眂 z powo硑wania komisji, archidiecezja chce unikn辨 zarzutu braku obiektywizmu, kt髍y m骻砨y si pojawi. - Rada w sprawie ewentualnego powo砤nia komisji

Pozna: Ksi昕a nie mog 勘da op砤t za 秎ub

Pozna: Ksi昕a nie mog 勘da op砤t za 秎ub

przestrzeganie tego przepisu? - Wychodzimy z za硂縠nia, 縠 ju samo stanowcze podkre秎enie przez synod, 縠 pobieranie op砤t jest niedopuszczalne, to dla ksi昕y b阣zie wystarczaj眂y sygna. Je秎i jednak oka縠 si inaczej, taki ksi眃z na pewno zostanie upomniany - m體i ks. Deskur. Archidiecezja pozna駍ka

22 odpowiedzi ksi昕y

- Jest w秗骴 nich siedmiu proboszcz體, profesor, dziesi阠iu emerytowanych kap砤n體, dw骳h ksi昕y przebywaj眂ych za granic i dw骳h jezuit體 - m體i rzecznik krakowskiej kurii ks. Robert N阠ek. Listy z pytaniem o wsp蟪prac z bezpiek wys砤 do 39 duchownych ks. Tadeusz Isakowicz-Zaleski. Ich

Abp Michalik apelowa, by ksi昕a dzielili si pensj i pomagali w zakupie podr阠znik體

Abp Michalik apelowa, by ksi昕a dzielili si pensj i pomagali w zakupie podr阠znik體

, aby kolejne roczniki uczni體 mog硑 z nich korzysta. Zaapelowa r體nie do ksi昕y, aby dzielili si swoj pensj nauczycielsk i pomogli w zakupie ksi笨ek, bo dla rodzic體, zw砤szcza je秎i maj kilkoro dzieci, to spory wydatek. - My秎, 縠 to nasz obowi眤ek sumienia, naszej misji kap砤駍kiej. Przecie

Ksi笨ka ks. Zaleskiego pod koniec lutego

Ks. Isakowicz-Zaleski rozpocz背 pisanie ksi笨ki na pocz眛ku ub. roku. Na podstawie archiw體 IPN rozszyfrowa 39 nazwisk ksi昕y, kt髍zy wsp蟪pracowali z SB. Do wszystkich wys砤 listy z informacj o dokumentach, kt髍e odnalaz, i pro禸 o wyja秐ienia. Odpowiedzia硂 19. Ich listy znalaz硑 si w

Krakowianie chc po縠gna Papie縜 w Watykanie

po潮czenia z przesiadkami maj te Lufthansa, LOT i Austrian Airlines. Do Stolicy Apostolskiej wyje縟縜j ksi昕a. Kardyna Franciszek Macharski prawdopodobnie ju dzi poleci do Rzymu. B阣 mu towarzyszy biskupi pomocniczy i ksi昕a pracuj眂y w kurii. W pogrzebie Papie縜 b阣zie te uczestniczy prezydent

Ks. Isakowicz-Zaleski przygotowuje suplement do "Ksi昕y wobec bezpieki"

ksi昕y, ale s te kolejni +nowi+ tajni wsp蟪pracownicy, do舵 znani w Ko禼iele polskim, kt髍zy b阣 opisani" - o秝iadczy. Jak przyzna ksi眃z Isakowicz-Zaleski, suplement zawiera b阣zie jego polemik z opiniami, dotycz眂ymi - jak to okre秎i - "najtrudniejszych spraw", czyli arcybiskupa

USA: 660 mln dol. odszkodowa dla ofiar molestowania przez ksi昕y

Wed硊g 紃骴e poinformowanych, 潮czna suma odszkodowa wyniesie ok. 660 mln dolar體. By硂by to najwy縮za suma wyp砤cona przez Ko禼i蟪 rzymskokatolicki w USA w historii skandali na tle seksualnym z udzia砮m duchownych. Adwokaci archidiecezji i poszkodowanych maj w niedziel opublikowa oficjalne

Krakowska kuria zbada zasoby IPN

pod dwoma kryptonimami tajnych wsp蟪pracownik體 mog kry si duchowni. Wywo砤硂 to ostry konflikt z kuri, kt髍a wyda砤 o秝iadczenie, 縠 ksi昕a archidiecezji czuj si pom體ieni tym, co ujawni kapelan nowohuckiej "S". B阣 wsp蟪pracowa z komisj Ma砱orzata Skowro駍ka: Krakowska kuria

"Szacunek dla pluralizmu". ietna reakcja austriackiego Ko禼io砤 na agitacj z ambony

Diecezja w Linz nie czeka砤 d硊go z reakcj na agitacj polityczn dw骳h ksi昕y z parafii w G髍nej Austrii. Biskup Severin Lederhilger zawiesi czasowo ksi昕y z ko禼io砤 w Mondsee i Weitersfelden, kt髍zy w trakcie nabo縠駍twa atakowali kandydat體 na prezydenta Austrii

Ks. Zaleski: Komisja ko禼ielna powinna ujawni swoje informacje

wiernych. Swoim wiernym przedstawia prawd o tym najwa縩iejszym pasterzu, jakim jest biskup. Biskup cieszy si autorytetem nie tylko dlatego, 縠 zosta mianowany prze Ojca i阾ego, ale 縠 swoj postaw pokazuje, 縠 si nie boi spotkania z prawd - podkre秎i autor "Ksi昕y wobec bezpieki"

"Rz": Coraz mniej kandydat體 na ksi昕y. "Najmniej od dekady"

rocznikach formuje si 3571 przysz硑ch ksi昕y. Najwi阠ej w Tarnowie - 190 i w seminarium archidiecezji warszawskiej - 114. Jak nieoficjalnie dowiedzia砤 si "Rzeczpospolita", kilku biskup體 ma zamiar po潮czy swoje seminaria. Zobacz te: Czy ksi眃z Charamsa wykorzysta media? Chcesz wiedzie wi阠ej

Ko禼i蟪 rami w rami z Owsiakiem. Ci ksi昕a z Cz阺tochowy z dum nosz serduszka WO!

si powy縮ze zdj阠ie, mno勘 si pozytywne komentarze. Zdj阠ie zosta硂 te udost阷nione na profilu Racjonalnej Polski na Facebooku wzbudzaj眂 aprobat dla ksi昕y z Cz阺tochowy. Bo ludzie nie dziel si na wierz眂ych i ateist體 ale "zwyczajnie na m眃rych i g硊pich" - napisa na Facebooku

Abp J阣raszeski: Szczytem bezprawia jest nazywanie warto禼i prawa do zabijania w砤snego dziecka

g硂si Ko禼i蟪, co integralnie zwi眤ane jest z chrze禼ija駍k wiar - podkre秎a duchowny. O tych Grobach Pa駍kich by硂 g硂秐o. Tak ksi昕a nawi眤ywali do polityki podczas Wielkanocy >>> Jego zdaniem szczytem cynizmu i bezprawia jest nazywanie „warto禼i europejsk” prawa kobiety do

Kard Nycz apeluje do wiernych: w Wielki Post powstrzyma si od hejtu, pomaga uchod糲om

, bliskich. Mo縠 sta nas na to, by od czasu do czasu powiedzie co dobrego o przeciwnikach politycznych?" - apeluje kard. Kazimierz Nycz w li禼ie z okazji Wielkiego Postu, kt髍y zostanie w niedziel odczytany w ko禼io砤ch Archidiecezji Warszawskiej. Post w ko禼iele katolickim rozpoczyna si w od

Abp G丑d niespodziewanie zachorowa. "Przyj背em krzy choroby, godz眂 si z wol Bo勘"

Arcybiskup zwraca si o modlitw "szczeg髄nie tych, kt髍zy do秝iadczaj tego, co on". "Je縠li jest taka wola Bo縜, chcia砨ym Wam jeszcze s硊縴, Drodzy Ksi昕a i Wierni, a moje cierpienie ofiaruj w intencji ca砮j Archidiecezji Gda駍kiej" - pisze G丑d. Jest metropolit gda駍kim

"Rzeczpospolita": Ksi昕a bardziej nara縠ni na alkoholizm. Przez samotno舵, presj...

Gazeta opisuje, 縠 alkoholizm dotyka ksi昕y, podobnie jak inne grupy spo砮czne. 7-10 proc. populacji jest uzale縩iona lub zagro縪na uzale縩ieniem. Ksi昕a maj do dyspozycji dwa o秗odki. W ci眊u 18 lat z terapii w o秗odku skorzysta硂 700 duchownych. - Ksi昕a nale勘 do grupy podwy縮zonego ryzyka

Irlandia: Ko禼io硑 bankrutuj przez skandale pedofilskie

Archidiecezja dubli駍ka jest bliska za砤mania finansowego - stwierdza rada ksi昕y, cia硂 doradcze archidiecezji. Ich raport ujawni砤 kilka dni temu gazeta "Irish Catholic". Od tego czasu do powa縩ego spadku dochod體 przyzna硑 si wszystkie cztery irlandzkie archidiecezje. K硂poty

Luksemburg: Za p蟪 roku rozdzia Ko禼io砤 od pa駍twa. Przestanie istnie wi阫szo舵 parafii

Nie wiadomo jeszcze, co stanie si z "osieroconymi" ko禼io砤mi i kaplicami. W ca硑m kraju jest ich oko硂 500. Do tej pory w砤dze ksi阺twa op砤caj pracownik體 ko禼ielnych. W 274 parafiach pracuje 236 os骲, w tym 103 ksi昕y. Na ich wynagrodzenia Luksemburg przeznacza ponad 24 mln euro

Ameryka駍kie diecezje bankrutuj. Przez odszkodowania dla ofiar molestowania seksualnego

Kwoty wyp砤cane ofiarom molestowania seksualnego przez ameryka駍kie diecezje s bardzo wysokie. Archidiecezja katolicka w Los Angeles, aby zamkn辨 17 proces體 o molestowanie seksualne, musi zap砤ci 13 milion體 dolar體 - czytamy w dzisiejszej "Rzeczpospolitej". W roku 2007, zamykaj眂 500

Molestowany przez ksi阣za 勘da 500 tys. zado舵uczynienia. S眃 si nie zgodzi

wystarcz. Podkre秎i, 縠 potrzebne jest zado舵uczynienie dla wszystkich ofiar molestowania przez ksi昕y. - Uwa縜m, 縠 Ko禼i蟪 powinien podnie舵 ten problem i w ten spos骲 si oczy禼i. Krzywda mia砤 miejsce i powinno by zado舵uczynienie - podkre秎i. Pozwany ksi眃z to by硑 profesor KUL 34-letni Piotr H

Ksi昕a broni arcybiskupa G丑dzia. ?Otaczamy pasterza modlitw"

To reakcja na poniedzia砶ow publikacj tygodnika "Wprost", kt髍y opieraj眂 si na wypowiedziach anonimowych ksi昕y, napisa o abp. S砤woju Leszku G硂dziu, 縠 "pi, wyzywa, poni縜 i dr阠zy ksi昕y". Wczoraj metropolita i rzecznik gda駍kiej kurii byli nieuchwytni. Do sprawy nie

Dolny 眘k: Proboszcz skazany za pedofili zosta odwo砤ny

- Zgodnie z wcze秐iejsz zapowiedzi ksi眃z arcybiskup powo砤 specjaln komisj celem zbadania spraw, w kt髍ych osoby duchowne nale勘ce do Archidiecezji Wroc砤wskiej zosta硑 w minionych latach oskar縪ne o molestowanie seksualne nieletnich. Jednocze秐ie abp J髗ef Kupny podj背 decyzj o odwo砤niu

Ksi昕a broni abp. Michalika. "Fala oszczerstw, manipulacji"

Ksi昕a spotkali si w pi眛ek, 18 pa糳ziernika, na dorocznym spotkaniu moderator體 r罂nych wsp髄not dzia砤j眂ych w archidiecezji. Kap砤ni wyra縜j solidarno舵 z przewodnicz眂ym Konferencji Episkopatu Polski i metropolit przemyskim i popieraj jego s硂wa, 縠 ideologia gender, promocja praktyki in

Polscy duchowni "hitem" eksportowym. Kierunek? Irlandia, Niemcy...

ubywa ksi昕y. U nas co prawda te jest coraz mniej powo砤, ale na brak duchownych nie narzekamy. W ca硑m kraju jest ich prawie 25 tys. - najwi阠ej w archidiecezji krakowskiej i diecezji tarnowskiej, tote stamt眃 w砤秐ie ksi昕a najcz甓ciej wyje縟縜j za granic. Jak wylicza dziennik, dot眃 wyjecha硂

Ksi眃z nacjonalista przeniesiony. Cz甓 wiernych nie chcia砤 go wpuszcza po kol阣zie

narodowcami i faszystami i wymachuje zaci秐i阾 pi甓ci, w istocie rzeczy przekre秎a ducha Ewangelii i jest parodi chrze禼ijanina" - cytuje lokalna "Wyborcza". W ostatnich dniach Zgromadzenie Ksi昕y Misjonarzy podj瓿o decyzj o przeniesieniu ksi阣za do innego miasta. Teraz Mi阣lar

Arcybiskup Los Angeles zwolni kardyna砤. Za seksskandale duchownych

seksualnych r罂nych duchownych w Los Angeles opublikowa砤 ju w 2004 r. sama archidiecezja, a w 2007 r. dosz硂 do zbiorowego porozumienia s眃owego w tej sprawie. Kardyna Mahony przeprosi wtedy ofiary, kt髍e by硑 molestowane seksualnie przez ameryka駍kich ksi昕y. - Chcia砨ym poszkodowanym przywr骳i utracon

USA: Pierwszy duchowny skazany na wi陑ienie za ukrywanie seksskandali

Jest on pierwszym duchownym w USA skazanym za ukrywanie skandali seksualnych w Ko禼iele. 61-letni Lynn by sekretarzem ds. kleru w archidiecezji w Filadelfii. W latach 1992-2004 zajmowa si tam skargami na ksi昕y pedofil體. W ubieg硑m miesi眂u s眃 uzna go za winnego przest阷czego nara縠nia na

Wroc砤wska kuria zareagowa砤: Antysemityzm jest grzechem

og硂si, 縠 "chrze禼ija駍two wsp蟪czesne cierpi na choroby zawleczone z zewn眛rz ". Jako pierwsz wymieni judeochrze禼ija駍two. - To dziwol眊 - kpi z ambony Michalkiewicz, s硊cha硂 go kilkadziesi眛 os骲. KSI石 OBURZENI ANTYSEMICKIMI WYPOWIEDZIAMI Na Noce Ko禼io丑w, kt髍e w formie wyk砤d體

Nie ma ugody mi阣zy archidiecezj lubelsk a ofiar molestowania

W wezwaniu do ugody m昕czyzna domaga si kwoty 500 tysi阠y z硂tych, solidarnie od archidiecezji i od samego ksi阣za, kt髍y mia go molestowa. Ponad 80-letni duchowny, dzi mieszkaj眂y w domu ksi昕y emeryt體, w s眃zie si jednak nie stawi. Zgodnie z przepisami s眃 uzna nieobecno舵 za brak zgody

Czy Ko禼i蟪 nies硊sznie dosta grunt pod biurowiec?

jest analiza skutk體 prawnych umowy darowizny z 1919 r. zmierzaj眂a do ustalenia, czy arcybiskup warszawski sta si w砤禼icielem nieruchomo禼i przy ul. Dani硂wiczowskiej 14 - m體i prok. Jask髄ski. Dzia砶a na rogu i阾okrzyskiej i Jasnej zosta砤 oddana archidiecezji w grudniu 2000 r. Ksi昕a sami j

Arcybiskupa G丑dzia broni ksi眃z skazany za molestowanie

probostwo, ale w elitarnej kapitule pozosta. Dziekani oburzeni Do opisywanej przez "Wprost" sprawy nie odni髎 si episkopat, nie ma te oficjalnego stanowiska gda駍kiej kurii. W obronie metropolity wyst眕ili jednak ksi昕a dziekani wszystkich 24 dekanat體 archidiecezji gda駍kiej, kt髍zy wydali

Kuria o "aresztowaniu obraz體": to nie my. Ludzie przynie秎i. Ka縟a okazja jest dobra, by uderzy w Ko禼i蟪

niniejszych pracach. Dyrektor wyrazi ch赕 ich zobaczenia. I tak si sta硂. Nie potrafi jednak wskaza w砤禼iciela. Nie zabra te prac. Obrazy ci眊le pozostaj do odebrania w siedzibie kurii. Do tej pory nikt si po nie nie zg硂si - pisze rzecznik prasowy archidiecezji cz阺tochowskiej ks. Piotr Zaborski

Luksemburg zdecydowa si na rozdzia Ko禼io砤 i wsp髄not religijnych od pa駍twa

ich oko硂 500. Do tej pory w砤dze ksi阺twa op砤caj pracownik體 ko禼ielnych. W 274 parafiach pracuje 236 os骲, w tym 103 ksi昕y. Na ich wynagrodzenia pa駍two przeznacza ponad 24 mln euro rocznie. I tak ma pozosta przez najbli縮zych 8 lat. Potem pensje te b阣zie wyp砤ca sam Ko禼i蟪. Wyj眛kiem s

Prymas Glemp Giertychowi nie na r阫

Decyzj Ksi阣za Prymasa odczytano wczoraj w warszawskich ko禼io砤ch: "Zezwalam na to, by kap砤ni i szafarze, poczynaj眂 od Wielkiego Czwartku, mogli k砤舵 秝i阾 Hosti na r阫 wiernego". Niekt髍zy ksi昕a byli zaskoczeni: - Ksi眃z Prymas ma opini raczej konserwatysty ni reformatora

Abp G丑d sp砤ca d硊gi Ko禼io砤. Ksi昕a zrzucaj si po 50 z

egzekucji komorniczych". 8 czerwca z硂縪na z ok. 60 ksi昕y Rada Kap砤駍ka jednog硂秐ie podj瓿a decyzj o utworzeniu Funduszu Solidarno禼iowego na rzecz Archidiecezji Gda駍kiej. Trzy dni p蠹niej gotowy by stosowny dekret arcybiskupa G丑dzia. O jakie nale縩o禼i wobec skarbu pa駍twa dok砤dnie chodzi

Ks. Isakowicz Zaleski ranny w wypadku samochodowym

nie s powa縩e, bo po opatrzeniu nie b阣 hospitalizowani i zostan wypisani do domu - dodaje chrzanowski policjant. Ks. Tadeusz Isakowicz-Zaleski to znany duszpasterz, autor g硂秐ej ksi笨ki pt. "Ksi昕a wobec bezpieki na przyk砤dzie archidiecezji krakowskiej".

Kardyna z USA poda si do dymisji, bo jego diecezja ukrywa砤 pedofil體

wysuni阾o wiarygodne oskar縠nia o pedofili. Jeden z urz阣nik體 archidiecezji, odpowiedzialny za przerzucanie podejrzanych duchownych z jednej parafii do drugiej, ju zosta formalnie oskar縪ny o sprowadzanie zagro縠nia na dzieci. Dwaj ksi昕a, by硑 nauczyciel szko硑 katolickiej i by硑 ksi眃z czekaj na

Prezydent Ja秌owiak nie chce p砤ci kurii

nieuczciwe Te informacje zdenerwowa硑 prezydenta Poznania Ja秌owiaka, kt髍y na swoim profilu na Facebooku por體na dzia砤nia pozna駍kich ksi昕y do post阷owania ksi昕y-bankier體 ze s硑nnej piosenki Jacka Kaczmarskiego. "Bo秏y bankierzy, a nie mnisi. W skrzyniach mamy skarpety, a w skarpetach monety, co

Niemiecki Ko禼i蟪 katolicki wyp砤ci 6 mln euro ofiarom molestowa

Od marca 2011 r. do plac體ki koordynacji pomocy przy niemieckim episkopacie wp硑n瓿o 1300 wniosk體 o zado舵uczynienie od os骲 poszkodowanych. W wi阫szo禼i przypadk體 wnioski zosta硑 rozpatrzone pozytywnie i zalecono wyp砤t odszkodowa przez odpowiednie archidiecezje czy zakony, jak poinformowa

Pozna駍ki Ko禼i蟪 bez komisji

W archidiecezji pozna駍kiej nie b阣zie komisji ds. lustracji ksi昕y - poinformowa wczoraj abp Stanis砤w G眃ecki. - P骿dziemy w innym kierunku - powiedzia metropolita, cho nie ujawni w jakim. Nie wiadomo te, czy podobna komisja powstanie w archidiecezji gnie糿ie駍kiej. - Na pewno nie w

Abp Goc硂wski: o komisjach powinien zdecydowa Episkopat

historii archidiecezji wroc砤wskiej z lat 1945-1990 poinformowa metropolita wroc砤wski abp Marian Go酬biewski. Podobne komisje dzia砤j ju w archidiecezji lubelskiej i diecezji warszawsko-praskiej. Wed硊g historyk體, w PRL agentami mog硂 by od 10 do 15 proc. ksi昕y i os骲 秝ieckich aktywnych w

Abp G丑d przerywa milczenie, spraw zajmuje si nuncjusz

O godzinie 10 w Katedrze Oliwskiej S砤woj Leszek G丑d odprawi msz 秝. Krzy縨a dla kap砤n體 Archidiecezji Gda駍kiej. Ksi昕a wype硁ili wszystkie 砤wy katedry i uroczy禼ie odnowili swoje przyrzeczenia kap砤駍kie. - Dzi w wyj眛kowy spos骲 prze縴wamy tajemnic naszego powo砤nia. Wsp髄ne wspomnienie

Aktywistka Femenu p蟪naga na mszy w katedrze w Kolonii. Na nagich piersiach napisa砤: "Jestem Bogiem"

; ("Jestem Bogiem"). Josephine Witt makes statement @ Christmas Mass in Cologne cathedral, Germany. http://t.co/gGUamr8gI2 pic.twitter.com/Jtt5wyEDWa— Albrecht (@AlbrechtTaurus) December 26, 2013 Incydent nie uszed oczywi禼ie uwadze zwierzchnika archidiecezji kolo駍kiej, kard. Joachima

Terlikowski o wywiadzie-rzece z abp Michalikiem: wzywa ksi昕y, 縠by byli ubodzy. Ub髎two s硊縴 kap砤駍twu

ksi笨ki inspirowany by "Raportem o stanie wiary" pi髍a Josepha Ratzingera, obecnego papie縜, kt髍y w mocnej momentami diagnozie, rozlicza si te z bolesnymi problemami Ko禼io砤 na 秝iecie np. ujawnianymi na ca硑m 秝iecie przyk砤dach wykorzystywania seksualnego dzieci przez ksi昕y. W wywiadzie

Ksi眃z Lema駍ki koncelebrowa msz pogrzebow W砤dys砤wa Bartoszewskiego. Kuria: "To zaskoczenie"

Polub i b眃 na bie勘co!W archikatedrze warszawskiej odby硑 si uroczysto禼i pogrzebowe W砤dys砤wa Bartoszewskiego. Brali w nich udzia m.in. prezydent Bronis砤w Komorowski, prezydent Niemiec Joachim Gauck, premier Ewa Kopacz, marsza砮k Senatu Bogdan Borusewicz i Donald Tusk. W秗骴 ksi昕y

Ameryka駍ki Ko禼i蟪 przeprasza za molestowanie

mie miejsca w przysz硂禼i - podkre秎i kardyna. W sobot archidiecezja w Los Angeles po pi阠iu latach negocjacji zdecydowa砤 si wyp砤ci 660 mln dol. odszkodowania 508 osobom, kt髍e oskar縴硑 ksi昕y o molestowanie seksualne.

USA. S眃 uchyli wyrok w sprawie katolickiego ksi阣za skazanego za tuszowanie pedofilii

-letni ksi眃z Lynn by do 2004 roku sekretarzem ds. kleru w archidiecezji w Filadelfii. Zajmowa si tam skargami na ksi昕y podejrzanych o pedofili. W czerwcu 2012 roku s眃 uzna go za winnego przest阷czego nara縠nia na niebezpiecze駍two dzieci w zwi眤ku z tym, jak potraktowa przypadek by砮go ksi阣za

Kuria i "Gazeta" przed s眃em. Do ugody nie dosz硂

udost阷ni swoje 砤my archidiecezji, by ta przedstawi砤 swoje stanowisko, ale nie b阣zie przeprasza. - Gdybym mia wyrazi ubolewanie, to bym sk砤ma - powiedzia W硂dzimierz Bogaczyk. Prawnicy kurii tej propozycji nie przyj阬i. Na kolejnej rozprawie w maju s眃 przes硊cha ksi昕y Ireneusza Dosza i Henryka

Manifestacja przed ministerstwem: Chcemy kultury, a nie kultu

- Spo秗骴 20-milionowej puli dotacji na kultur 6 mln z przeznaczono dla archidiecezji warszawskiej, mimo 縠 Ko禼i蟪 katolicki i tak otrzymuje wsparcie finansowe od pa駍twa - m體i Leszek Ja縟縠wski przez megafon. - Reszta, 13 mln, przypad砤 pozosta硑m 70 projektom. W tym samym konkursie

Niemcy: Niepokorni ksi昕a domagaj si reform

ci昕kim grzechu. Apel o niepos硊sze駍two Ten dogmat Ko禼io砤 jest sprzeczny z mi硂sierdziem, kt髍e Ko禼i蟪 dla siebie reklamuje, uwa縜j duszpasterze z Fryburga. Dlatego w internecie zainicjowali akcj zbierania podpis體, do kt髍ej przy潮czy硂 si ju 195 ksi昕y z ich archidiecezji. - Sk砤daj眂 podpisy

Kap砤n przeciwko arcybiskupowi G丑dziowi

si na podstawie pracy "Filozofia cudu. W poszukiwaniu adekwatnej koncepcji zdarzenia cudownego". Potwierdzi znane fakty Dlaczego zg硂si si do nuncjusza apostolskiego w Warszawie ze skarg na arcybiskupa gda駍kiego S砤woja Leszka G丑dzia? Ks. ie縴駍ki jest kap砤nem archidiecezji

Papie Pawe VI wiedzia o molestowaniu - sensacyjny list z 1963 roku

List zosta napisany 27 sierpnia 1963 roku. Jego nadawc jest ksi眃z Gerald M.C. Fitzgerald, kt髍y nadzorowa terapi ksi昕y-pedofilii. Ks. Fitzgerald w 1963 roku odwiedzi papie縜 Paw砤 VI. W li禼ie ksi眃z rekomenduje odsuni阠ie ksi昕y-pedofili od czynnej s硊縝y duszpasterskiej i wzywa do usuwania

USA. Pierwszy duchowny skazany za ukrywanie pedofilii wyszed na wolno舵

paszport, nosi bransoletk elektroniczn i co tydzie meldowa si na policji. S眃: Niewystarczaj眂e dowody winy Ksi眃z pra砤t Lynn, kt髍y do 2004 roku jako sekretarz ds. kleru w archidiecezji filadelfijskiej zajmowa si skargami na ksi昕y podejrzanych o molestowanie dzieci, by pierwszym duchownym w USA

Warszawskie parafie ignoruj ankiet papie縜 Franciszka

szerokim echem na 秝iecie. U nas by硂 inaczej. Obie warszawskie diecezje ograniczy硑 debat przed synodem do w眘kiego grona 秝ieckich i duchownych. Przed drug cz甓ci synodu zapowiedzian na pa糳ziernik ma to wygl眃a inaczej. Przynajmniej taka jest wola kard. Nycza, kt髍y stoi na czele archidiecezji

Abp Michalik stanie przed s眃em za homili o dzieciach rozwodnik體. Biskupi apeluj o modlitw w jego intencji

oburzona stwierdzeniem, 縠 moje dziecko jest zaniedbane i pragnie mi硂禼i innego cz硂wieka, i wpycha si do 丑縦a pedofilom, a pedofilom w 秗odowisku ksi昕y w szczeg髄no禼i - m體i砤 Marenin w rozmowie z dziennikiem "Polska The Times". Jej zdaniem by硑 to s硂wa obwiniaj眂e o istnienie pedofilii

Dw骳h irlandzkich biskup體 ust眕i硂 w zwi眤ku ze skandalem pedofilskim

diecezji Kildare i Leighlin w Irlandii. Raport zarzuca duchownym piastuj眂ych stanowiska w archidiecezji dubli駍kiej, 縠 chronili ksi昕y dopuszczaj眂ych si molestowania dzieci i nie informowali o tych przypadkach policji, przedk砤daj眂 interes Ko禼io砤 nad los ofiar - przypomina AFP. Raport zarzuca

Ko禼i蟪 liczy wiernych. W Cz阺tochowie szybciej ni w kraju pustoszej ko禼io硑

proc., a communicantes 16,3 proc. Wyniki archidiecezji cz阺tochowskiej - jak w latach poprzednich - s gorsze od 秗edniej krajowej: dominicantes wynios硂 u nas 34,8 proc., a communicantes 14 proc. To zdecydowanie gorzej ni w najbardziej aktywnej religijnie diecezji tarnowskiej (odpowiednio 69 i 23,7

"Sp髍 o ks. Lema駍kiego to wielki sp髍 o kszta硉 polskiego Ko禼io砤. Czy ma by otwarty czy szama駍ki" [PUBLICYI]

Ksi昕a dziekani archidiecezji warszawsko-praskiej wyrazili poparcie dla kontrowersyjnej decyzji abp. Henryka Hosera dotycz眂ej odwo砤nia z urz阣u proboszcza ks. Wojciecha Lema駍kiego. "W ostatnich dniach obserwujemy wielk medialn kampani nienawi禼i godz眂 w dobre imi Ko禼io砤 i Ksi阣za

Sensacja w Ko禼iele katolickim w Niemczech. Sakramenty dla rozwodnik體

Decyzj archidiecezji fryburskiej o udzielaniu sakrament體 osobom, kt髍e po rozwodzie ponownie wesz硑 w zwi眤ek ma晨e駍ki, uwa縜 si za wyci眊ni阠ie d硂ni w kierunku licznej grupy katolik體, kt髍ych dotychczas w Ko禼iele katolickim wykluczano. O reformy zabiega papie Po d硊goletnich dyskusjach

Ks. Isakowicz-Zaleski dosta nagrod RPO

Ks. Isakowicz-Zaleski jest bezkompromisowym zwolennikiem ujawniania prawdy o wsp蟪pracownikach SB w Ko禼iele. Na podstawie materia丑w IPN napisa kontrowersyjn ksi笨k "Ksi昕a wobec bezpieki na przyk砤dzie archidiecezji krakowskiej" - o dzia砤niach SB wobec duchownych i Ko禼io砤. Sam ma

Lustracja w krakowskiej kurii

- Komisja ma si zaj辨 badaniem dokument體 Instytutu Pami阠i Narodowej dotycz眂ych r髄 i postaw, a tak縠 cierpie kap砤n體 pracuj眂ych na terenie archidiecezji w czasach PRL - o秝iadczy w sobot ks. Robert N阠ek, rzecznik archidiecezji krakowskiej. W sk砤d komisji maj wej舵 duchowni i osoby

Ingres arcybiskupa Skworca. Zast眕i emerytowanego Zimonia

Episkopatu Niemiec. Jest cz硂nkiem watyka駍kiej Kongregacji do spraw Ewangelizacji Narod體. Urodzony na 眘ku, zna problemy tego regionu, jeszcze jako kleryk pracowa w kopalni pod ziemi. By sekretarzem i kapelanem biskupa katowickiego Herberta Bednorza oraz wikariuszem generalnym archidiecezji

Abp Michalik do ksi昕y: Nie b眃糲ie chciwi i pazerni

odpowiedniej liczby banknot體 nie ma o czym rozmawia - m體i "Gazecie" ks. Pawe z archidiecezji krakowskiej. To nie pierwszy list abp. Michalika do ksi昕y, ale 縜den z dotychczasowych nie by tak mocny i nie porusza dra縧iwych problem體 w obr阞ie samego Ko禼io砤. Co ciekawe, ksi昕a przemyscy

"Sikorski i Miller z硂縴li ho砫 lenny G丑dziowi. Wyborcy przemijaj, papie縠 przemijaj, tylko Ko禼i蟪 G丑dzia jest wieczny"

krzywda zosta砤 wyrz眃zona przede wszystkim Ko禼io硂wi i Archidiecezji Gda駍kiej" - o秝iadczy arcybiskup i oskar縴 ksi昕y, kt髍zy mieli rozmawia z tygodnikiem: "Szukali oni rozwi眤a poza praktyk w砤禼iw Ko禼io硂wi. Wybrali spos骲 najgorszy z mo縧iwych - samozwa馽zy s眃 na 砤mach prasy"

Dzi 30. rocznica 秏ierci ks. Popie硊szki. Co si b阣zie dzia硂?

grobowiec ksi阣za, msz 秝. odprawi sufragan warszawski bp Rafa Markowski. Potem w 秝i眛yni zacznie si program artystyczny, w kt髍ym wyst眕i m.in. Anna Seniuk, Danuta Szaflarska, Justyna Kowalska, Piotr Bajor, Rados砤w Pazura i Jadwiga Rappe. Tego samego dnia we wszystkich ko禼io砤ch archidiecezji

Dymisja sekretarzy papie縴

obecnie z polecenia rz眃u bada j komisja skarg archidiecezji dubli駍kiej. W Watykanie bp Magee odpowiada m.in. za liturgiczn opraw papieskich nabo縠駍tw w czasie pielgrzymek Jana Paw砤 II. Biskupowi zarzuca si, 縠 nie zawiadomi policji o znanych mu przypadkach molestowania seksualnego nieletnich

Wybory 2011. Palikot wezwa biskup體, by w obliczu kryzysu sami si opodatkowali

Lider Ruchu Palikota spotka si z dziennikarzami i swoimi sympatykami przed budynkiem liceum, za u縴tkowanie kt髍ego Archidiecezja Pozna駍ka domaga si od miasta prawie 6 milion體 z硂tych. "Jan Pawe II umieraj眂, nic po sobie nie pozostawi" - Ko禼i蟪 ma by ubogi. Je秎i gromadzi jaki

Kiedy tw骿 proboszcz idzie na emerytur?

. Przypomina, 縠 arcybiskup nierzadko wysy砤 do danego proboszcza swojego urz阣nika, z propozycj przej禼ia na emerytur. - Nie przypominam sobie, by ktokolwiek na tak propozycj odpowiedzia "nie" - m體i ks. Soba駍ki. Ostatnio mo縧iwo舵 wcze秐iejszego odpoczynku uzyskali te ksi昕a z archidiecezji

Co dalej z lustracj ksi昕y?

harmonogramie prac Episkopatu na bie勘cy rok. Biskupi przeanalizuj sytuacj, w jakiej znalaz si Ko禼i蟪 po sprawie abp. Wielgusa. Zastanowi si, co dalej z lustracj duchownych. Do powo砤nej przez biskup體 komisji historycznej wp硑waj wnioski ksi昕y, tak縠 biskup體, o zbadanie dokument體 zgromadzonych na

Zbli縠nie Ko禼io砤 砤giewnickiego i toru駍kiego

kompleks pielgrzymkowo-religijny, kt髍y powstaje w giewnikach, poch硂n瓿y ju 120 mln z, a to nie koniec inwestycji szacowanej na ok. 200 mln z. Spotkanie papie縜 z m硂dzie勘 w Krakowie, kt髍e zaplanowano na 2016 r., te b阣zie oznacza硂 dla archidiecezji wielkie wydatki. Inne metropolie do硂勘 si

Nowicka: "Niech NIK sprawdzi, jak Ko禼i蟪 wykorzystuje pieni眃ze, kt髍e Unia daje na promocj gender"

we wniosku wytyka: "Ze spisu Europejskiego Funduszu Spo砮cznego na lata 2010-2013 wynika, 縠 benficjentami 秗odk體, kt髍ych wykorzystanie obarczone jest obowi眤kiem prawnym wdro縠nia zasady r體no禼i p砪i s m.in. katolickie instytucje o秝iatowe, organizacje pozarz眃owe, archidiecezje i parafie

Cennik pos硊g w niemieckich Ko禼io砤ch. Jest inaczej ni w Polsce

, wspierane s datkami czy ofiarami wiernych. Za co p砤c podatnicy ko禼ielni - Z podatku ko禼ielnego finansowane jest przede wszystkim duszpasterstwo, czyli wynagrodzenia personalne - m體i rzecznik prasowy archidiecezji w Hamburgu Manfred Nielen. Jego zdaniem trudno dok砤dnie stwierdzi, ile w Niemczech

Austria: Ko禼i蟪 ujawnia przypadki molestowania

metod walki z takimi przypadkami, m.in. obowi眤ek rozmowy z psychologiem dla kandydat體 na ksi昕y. "Molestowanie to nie drobne wykroczenie, ale pow骴 do usuni阠ia ze s硊縝y duszpasterskiej" - zapowiedzia wtedy rzecznik archidiecezji wiede駍kiej Erich Leitenberger.

USA: Oskar縴 ksi阣za o molestowanie. Zas眃zono 100 mln odszkodowania

seksualnego Neila Doherty'ego i innych katolickich ksi昕y z Florydy z硂縴硂 pozwy przeciwko archidiecezji w Miami. Cho wi阫szo舵 z nich zosta砤 za砤twiona polubownie, to ubezpieczyciel archidiecezji od 1966 roku by zmuszony wyda ponad 26 mln dolar體 na ugody i koszty proces體 o molestowanie seksualne. W

"Pogotowie R罂a馽owe" pod siedzib PKW odwo砤ne

kilkunastu 秝ieckich i kilku ksi昕y, a ich dzia砤nia pob硂gos砤wi abp szczeci駍ko-kamie駍ki Andrzej Dzi阦a. Ta grupa inicjatywna zawi眤a砤 si w czerwcu 2011 r. W tej chwili - jak mo縩a przeczyta na stronie internetowej Krucjaty - w mod砤ch uczestniczy przesz硂 120 tys. os骲. Cztery lata temu ks. Ma砶owski

"Niech Wasza i眛obliwo舵 nam pomo縠". Watykan nakaza powo砤 na Malcie trybuna ds. pedofilii

nie sko馽zy. W odpowiedzi na t skarg - poda砤 malta駍ka gazeta - Kongregacja Nauki Wiary poleci砤 tamtejszemu Ko禼io硂wi, aby powo砤 specjalny trybuna do os眃zenia trzech ksi昕y-pedofil體. Wed硊g dziennika post阷owanie wst阷ne, prowadzone przez archidiecezj na Malcie, potwierdzi硂 zarzuty ze

Pedofilia w秗骴 belgijskich ksi昕y - Ko禼i蟪 got體 otworzy archiwa

. by molestowany przez ksi阣za, o czym zosta硑 w體czas poinformowane w砤dze prymasowskiej archidiecezji Bruksela-Mechelen. Od obecnego prymasa Andre Leonarda polityk domaga si informacji, "co si sta硂 z ksi阣zem L.". Ko禼i蟪 ponosi win stawiaj眂 wy縠j reputacj ksi昕y W wielkanocnym

Bo縠 Cia硂 w Krakowie. Kard. Dziwisz ostro o in vitro

archidiecezji krakowskiej. wystosowa o秝iadczenie dotycz眂e artyku硊 opublikowanego w krakowskim dodatku "Gazety Wyborczej" w pi眛ek, 5 czerwca. Poni縠j publikujemy tre舵 tego o秝iadczenia, a tak縠 odpowied autorki. Na skutek medialnych nie禼is硂禼i, kt髍e wywo砤硑 zam阾 wok蟪 s丑w kardyna砤

Petycja przeciw udzia硂wi kardyna砤 Mahony'ego w konklawe. Chroni pedofil體

chmura skandalu i wstydu - powiedzia. Mahony jest od dawna oskar縜ny o tuszowanie licznych przypadk體 pedofilii w swej diecezji, a zw砤szcza od 2007 roku, kiedy archidiecezja w Los Angeles zgodzi砤 si wyp砤ci 660 mln dolar體 tytu砮m odszkodowa za straty moralne 508 osobom, kt髍e oskar縜硑 ksi昕y o

Watykan: niekt髍zy biskupi byli zbyt pob砤縧iwi wobec pedofilii

decyzj wzi背 na siebie 體czesny wikariusz generalny tej archidiecezji. Nast阷nie ksi眃z Scicluna poda statystyk, dotycz眂a zjawiska pedofilii w Ko禼iele. Do jego Kongregacji w ci眊u ostatnich 9 lat dotar硑 informacje o 3 tysi眂ach przypadk體 ksi昕y i duchownych, oskar縜nych o nadu縴cia seksualne. 10

Abp Goc硂wski 縠gna si z gda駍k archidiecezj

W rozpocz阾ej o godz. 11 mszy 秝i阾ej dzi阫czynnej uczestniczyli m.in. Lech Wa酬sa, premier Donald Tusk z rodzin i marsza砮k Senatu Bogdan Borusewicz. Tu po mszy ok. 60 os骲 ustawi硂 si w kolejce do abp. Goc硂wskiego, by raz jeszcze podzi阫owa mu za lata pracy w archidiecezji. Uroczysto舵

Nie znalaz砮 tego, czego szukasz? Zapytaj ekspert體

Najwa縩iejsze informacje