jadowite w昕e

acz

Ochroniarz uk眘zony przez... kobr. Stan ci昕ki

Ochroniarz uk眘zony przez... kobr. Stan ci昕ki

Do szpitala im. WAM trafi m昕czyzna uk眘zony przez jadowitego w昕a. Zdaniem ekspert體 zwierz mog硂 nale縠 do rodziny zdradnicowatych, kt髍ych przedstawicielami s kobry. M昕czyzna jest w bardzo ci昕kim stanie

Gro糿y w笨 grasuje na Goc砤wku? Nikt go nie widzia

Kartki ostrzegaj眂e przed grasuj眂ym w zaro秎ach jadowitym w昕em mokasynem b硂tnym pojawi硑 si wczoraj w parku im. Jana Szypowskiego "Le秐ika" na Goc砤wku. Stra miejska zorganizowa砤 trzy ob砤wy, ale gada nie znalaz砤.

Z autobusu z Zakopanego do Ustki wydosta si... w笨 boa. Nie wiadomo gdzie jest

sdzcy policjanci interweniowali w nocy w nietypowej sprawie. Z autokaru jad眂ego z Zakopanego do Ustki wydosta si 1,5 - metrowy w笨. Nie wiadomo, gdzie dosz硂 do tego zdarzenia. Autokar zatrzymywa si w kilku innych miastach. Policja uspokaja, 縠 w笨 nie jest jadowity.

Lecieli samolotem do Mexico City. Nagle nad ich g硂wami pojawi si jadowity w笨

Lecieli samolotem do Mexico City. Nagle nad ich g硂wami pojawi si jadowity w笨

Policjanci 禼igali w昕a w przedszkolu

Na terenie przedszkola jest w笨 - zaalarmowa砤 policj opiekunka dzieci. Policjanci przyjechali na miejsce i w wyniku przeszukania odnale糽i stworzenie terroryzuj眂e przedszkolak體. W笨 na widok mundurowych zacz背 ucieka. Po kr髏kim po禼igu gada zatrzymano i osadzono w s硂iku. Zatrzymanym okaza

Uk眘zony przez grzechotnika w Lublinie

Przemek kupi siej眂ego postrach w昕a na aukcji internetowej. Zreszt nie by硂 to jedyne nietypowe zwierz w jego mieszkaniu. Hodowa ju dwa inne w昕e i kilka paj眐體. Wcze秐iej mia jeszcze legwana i nietoperza. Rodzice Przemka byli zadowoleni z tego, 縠 ch硂piec lubi opiekowa si zwierz阾ami

Widzisz ptasznika na ulicy? Zachowaj spok骿

Cho sklep mie禼i si w bloku, 縜den z mieszka馽體 nie zauwa縴 w砤mania. Z硂dzieje sforsowali drzwi, wy砤muj眂 k丑dki i zamki. Ukradli niemal wszystkie egzotyczne zwierz阾a: ptaszniki k阣zierzawe (w砤禼iciel oszacowa, 縠 by硂 ich ok. 250-350), kilkadziesi眛 w昕y zbo縪wych, jaszczurki i gekony. By

Olsztyn. Spotka na swojej drodze ma砮go niebieskiego w昕a. Stra Miejska: Apelujemy do mieszka馽體

Olsztyn. Spotka na swojej drodze ma砮go niebieskiego w昕a. Stra Miejska: Apelujemy do mieszka馽體

Mieszkaniec Zatorza zaniepokoi si, kiedy na jego drodze pojawi si niewielkich rozmiar體, oko硂 20-centymetrowy, ale do舵 nietypowy gad. W笨 mia niebieski kolor i w砤秐ie to przestraszy硂 m昕czyzn.  Po dotarciu na miejsce stra縩icy miejscy umie禼ili gada w pojemniku, nast阷nie w笨

W笨 Rafa wpad w r阠e policji

W笨 Rafa wpad w r阠e policji

. M昕czyzna by zaskoczony wizyt policjant體. Nie wiedzia, 縠 w笨 uciek z terrarium i wype硓 na ulic. Jak si okaza硂, 23 latek kupi gada w sklepie zoologicznym i nazwa go ,,Rafa". W笨 zbo縪wy pochodzi z Ameryki P蟪nocnej i nie jest jadowity. Pe硓aj眂y Rafa wr骳i do w砤禼iciela.

P髄torametrowy pyton znaleziony przy wej禼iu do Auschwitz

mieszka馽體 nie zg砤sza by z jego mieszkania uciek Pyton. W笨 trafi wkr髏ce prawdopodobnie do krakowskiego ZOO. Pytony nie s jadowite. Nale勘 do dusicieli, a ofiar zabijaj oplataj眂 j i uniemo縧iwiaj眂 oddychanie. W naturalnym 秗odowisku 縴j w Azji, Afryce i Australii.

W笨 w paczce do iecia

W笨 w paczce do iecia

. Dwukrotnie na warszawskim lotnisku Chopina mieli do czynienia z pe硓aj眂ymi swobodnie w昕ami - prawie metrowym pytonem kr髄ewskim, kt髍y wydosta si z kontenera, i jeszcze wi阫szym ameryka駍kim w昕em ogrodowym, kt髍y uciek z walizki w hali przylot體. 痑den z w昕y nie by jadowity, ale mog硑 wywo砤 panik

Pochwali si jadowitymi gadami w sieci, ma k硂poty

Pochwali si jadowitymi gadami w sieci, ma k硂poty

jadowite. Ich uk眘zenie powoduje 秏ier cz硂wieka nawet w ci眊u kilku minut. Dlatego posiadanie tych zwierz眛 bez specjalnego zezwolenia jest nielegalne. S硊pszczanin us硑sza ju zarzuty nara縠nia innych na utrat 縴cia lub zdrowia. Grozi za to kara do pi阠iu lat wi陑ienia. Podczas zatrzymania 30-latka

Rudy w笨 - bia硑 w笨

Enhydris gyii ma p蟪 metra d硊go禼i, jest jadowity i trafi砨y bez rozg硂su na list ponad 360 endemicznych gatunk體 odkrytych w ci眊u ostatniej dekady na tej wyspie, gdyby nie zaobserwowano, 縠 potrafi zmienia kolor. - W硂縴砮m tego rudobr眤owego w昕a do ciemnego wiaderka - opowiada dr Mark

W笨 zagoni Polak體 do toalety

Jadowite w昕e pod Wiedniem? Pomys硂wo舵 restaurator體 w radzeniu sobie z niepokornymi turystami nie zna granic. Franz Perner od dawna mia problem z polskimi i czeskimi wycieczkami, kt髍e bezwstydnie obsikiwa硑 mu okolice lokalu. Jak m體i, szczeg髄nie w ciep硑ch miesi眂ach od髍 by nie do

Jastrun o "rozejmie" Kaczy駍kiego: znamy ju jego poprzednie zamienianie brzytwy na p阣zel

Jastrun o "rozejmie" Kaczy駍kiego: znamy ju jego poprzednie zamienianie brzytwy na p阣zel

przedsi阞iorczo舵, nareszcie uwolniona od kajdan biurokracji. Jak jadowity w笨 wype硓a prawda na temat smole駍kiej katastrofy. Polska ju nie cz砤pie, pobrz阫uj眂 moskiewskim 砤馽uchem, ale dumnie kroczy". Jastrun dodaje, 縠 w tym scenariuszu odzyskaliby秏y podmiotowo舵 na arenie mi阣zynarodowej, a Ko禼i蟪

Gniewosz? Jaki gniewosz?

procederu. 痬ije t硊czono, bo jadowite, a gniewosze - bo jak jadowite si zachowuj. Podobnie jest ze zwyczajow nazw miedzianka, kt髍 opisywano 縨ije o br眤owym ubarwieniu, padalce (kt髍e nie s w昕ami a jedynie beznogimi jaszczurkami) i gniewosze, kt髍e u nas raczej s bardziej szarawe ni miedziane

Znawca w昕y nie 縴je

, 縠 rzuci jadowitym w昕em w kierunku recepcjonistki w przychodni. S眃 najpierw skaza m昕czyzn na grzywn, ale w procesie odwo砤wczym uniewinni, uznaj眂, 縠 Leszek L. dzia砤 w stanie wy縮zej konieczno禼i, by ratowa swoje 縴cie. Chodzi硂 o wydarzenia ze stycznia 2004 r. L. zosta poproszony przez

Pradawny jad

sk髍ze lub w ciele. Niekt髍e s jednymi z najsilniej dzia砤j眂ych spo秗骴 znanych cz硂wiekowi trucizn. Jadowite p砤zy cz阺to maj charakterystyczne, jaskrawe barwy, kt髍e odstraszaj potencjalnych drapie縩ik體.Gady. Najbardziej jadowite w昕e nale勘 do dw骳h wysoce wyspecjalizowanych rodzin

Zak砤d o 縨ij

Zak砤d o 縨ij

縨ij. Wi阫szo舵 ludzi w潮cznie ze mn zwykle czuje dyskomfort na ich widok. To przecie nasz jedyny jadowity w笨. Jad s硊縴 im do polowania na gryzonie, a nie do k眘ania ludzi. Mo縠 si jednak zdarzy, 縠 w笨 zaatakuje. I cho uk眘zenie nie jest gro糿e dla zdrowego doros砮go cz硂wieka, to lepiej nie

Policja z Kartuz znalaz砤 skradzionego boa-dusiciela

- dusiciel jest wart 800 z. W昕e boa nale勘ce do rodziny niejadowitych w昕y dusicieli mog osi眊n辨 d硊go舵 nawet pi阠iu metr體. W昕e z tej rodziny swoj zdobycz, g丑wnie ptaki i ssaki dusz splotami cia砤. Zamieszkuj wilgotne lasy strefy tropikalnej i subtropikalnej.

Bia硂ru. Inwazja 縨ij

Gadzi inwazj prze縴wa obw骴 witebski na p蟪nocnym wschodzie kraju. Odnotowano tam ostatnio ju ponad 200 przypadk體 uk眘zenia cz硂wieka przez 縨ij - dwa omal nie sko馽zy硑 si 秏ierci poszkodowanych. 痽cia o ma硑 w硂s nie straci miejscowy biolog, kt髍y s眃zi, 縠 ugryz go niegro糿y w笨

Za skorpiona czy szympansa nawet do wi陑ienia

Za skorpiona czy szympansa nawet do wi陑ienia

Na li禼ie zwierz眛 szczeg髄nie niebezpiecznych, obj阾ych ca砶owitym zakazem prywatnej hodowli, znalaz硂 si ponad 250 gatunk體. S tam na przyk砤d w昕e, skorpiony, paj眐i, lwy, pumy, nied紈iedzie, czy krokodyle - o kt髍ych wiadomo powszechnie, 縠 mog by niebezpieczne. Ale znalaz硑 si tam r體nie

Gruzi駍kie toasty

. Ale i tak po dziewi阠iu miesi眂ach kobieta urodzi砤 dziecko. Wypijmy za Karlsona, kt髍y mieszka na dachu! O przyja糿i Przez rzek p硑nie 矿硍. Na jego grzbiecie przycupn背 jadowity w笨. "Zrzuc, ugryzie" my秎i 矿硍. "Ugryz, zrzuci" my秎i w笨. Wypijmy za nierozerwaln przyja捡! O

S硊縝y szukaj 縨ij w Jaworznie po przypadku uk眘zenia

zabezpieczenia terenu. Jego zdaniem, w tym miejscu powinny pojawi si tablice informuj眂e o zagro縠niu. Powsta te pomys zabezpieczenia plac體 zabaw dzieci, ale ostateczne decyzje w tej sprawie nale勘 do administratora osiedla. 痬ija zygzakowata to jedyny jadowity gatunek w昕a w Polsce, obj阾y ochron

Stasiuk: A je秎iby nawet to wszystko zmy秎i

Czekamy na Wasze listy. Napisz: listydogazety@gazeta.pl 1 Jest gdzie w "Hebanie" taka scena: Kapu禼i駍ki i jego towarzysz podr罂y odkrywaj w chacie, w kt髍ej przysz硂 im nocowa, du縠go jadowitego w昕a. Nie mam egzemplarza pod r阫, mo縠 to by砤 kobra, mo縠 co innego. Z jakiego powodu

Uk眘zony przez zmij bia硂sust jednak wy縴

Kilka w昕y, w tym jadowit trwo縩ic pospolit zwan te 縨ij bia硂ust, zostawi ojcu do opieki syn biolog, kt髍y wyjecha za granic. Trwo縩ica mieszka砤 w domowym terrarium w sopockim bloku. Gdy przez tygodniem 50-letni Janusz S. karmi w昕e myszami, 40-centymetrowa trwo縩ica uk眘i砤 m昕czyzn

Male馽zuk 秔iewa Wysockiego

pie秐iarzem mikrofonu. Wysocki uosabia go. Gada nie przez niego, a do niego. Mikrofon przemienia si w jadowitego cenzora. Ka縟y fa硈z bezlito秐ie nag砤秐ia. Za ka縟y fa硈zywy ton, kt髍y m骻砨ym wydoby ze swej pie秐i, mnie ukarze. Uk眘i w szyj niczym w笨, lub te po prostu da pi甓ci w twarz. Z tego powodu

Zaskroniec na pierwszym spacerze

Pozna砮m go po 矿硉ych plamach z ty硊 g硂wy, od kt髍ych wzi瓿a si nazwa gatunkowa tego w昕a. W og髄e bym go nie zauwa縴, gdyby nasz pies nie narobi rwetesu. Co ciekawe maluch, kt髍y mia mo縠 z kilkana禼ie centymetr體 d硊go禼i, bardzo dzielnie si broni, udaj眂 縨ij zygzakowat. To jeden z

Grubas i orchidee

Zab骿cza gra Rex Stout prze. Beata Misiek Wydawnictwo Dolno秎眘kie, Wroc砤w To pierwsza powie舵 (wydana w roku 1934, w oryginale zwie si "Fer-de-Lance", co oznacza gatunek jadowitego w昕a), w kt髍ej wyst阷uje detektyw Nero Wolfe i jego asystent Archie Goodwin, b阣眂y jednocze秐ie

P阫ni阠ia w antyterrorystycznym sojuszu

s眘iadowi, 縠 to w砤秐ie Pakistan w po硂wie lat 90. przyczyni si do powstania ruchu talib體 i by jednym z trzech kraj體, kt髍e uznawa硑 ich rz眃y w Afganistanie. - Pr骲owali禼ie wyszkoli jadowitego w昕a, by k眘a innych. Ale w昕a nie da si niczego nauczy. W ko馽u uk眘i tak縠 nauczyciela - powiedzia

Rusza konkurs "Biblioteka moich marze..."

lub wypo縴czonych nie zwraca, w tego r阫u niech ksi笨ka zmieni si w jadowitego w昕a. Niechaj go tknie apopleksja i porazi jego cz硂nki. Wrzeszcz眂 w niebog硂sy, niechaj b砤ga o 砤sk i niech 縴je w m阠zarniach, dop髃i jego cia硂 nie zgnije. Mole niech z縠raj jego trzewia jak robak 秏ierci, kt髍y

Ni to ptak, ni gad, troch ssak

, a cia硂 zwierz阠ia pokrywa futro - wytw髍 sk髍y charakterystyczny dla ssak體. Po gadzich przodkach dziwak ten odziedziczy m.in. to, 縠 sk砤da sk髍zaste jaja i jest jadowity. Samce na tylnych 砤pach maj tzw. ostrogi, kt髍e zako馽zone s kolcem jadowym. W sk砤d jadu wchodzi co najmniej 19 zwi眤k體

Straszny los zak砤dnik體 FARC

ponownie. Potem zosta硑 na dwa tygodnie zakute w 砤馽uchy, a stra縩icy podrzucali im do legowiska jadowite w昕e i paj眐i. M昕czy糿i - 縪硁ierze, policjanci i cywile - s stale skuci. Na szyjach maj stalowe obro縠 po潮czone 砤馽uchami mocowanymi na noc do drzew lub zwalonych pni. Skuci maszeruj, skuci

Zatrzymani z硂dzieje jadowitych paj眐體

, policjanci ustalili, a nast阷nie zatrzymali dw骳h sprawc體 w砤mania - 24 letniego cz阺tochowianina i jego 25-letniego koleg. Sta硂 si to dwa dni po w砤maniu. Wszystkie paj眐i, w昕e i gekony przekazano w砤禼icielowi. Zatrzymanym przedstawiono zarzut kradzie縴 z w砤maniem, za co grozi im kara do 10 lat

Co najmniej 68 ofiar huraganu Katrina

kilka dni nie pr骲owali wraca do dom體. Drogi s bowiem zniszczone lub zalane, w wodzie p硑waj nie tylko 秏ieci i fekalia, lecz tak縠 jadowite w昕e i aligatory. W niekt髍ych miejscach zerwane przewody elektryczne mog spowodowa pora縠nie pr眃em. W Zatoce Meksyka駍kiej zerwa硂 si kilka platform

Z硂dzieje ptasznik體 zatrzymani

, policjanci ustalili, a nast阷nie zatrzymali dw骳h sprawc體 w砤mania - 24 letniego cz阺tochowianina i jego 25-letniego koleg. Sta硂 si to dwa dni po w砤maniu. Wszystkie paj眐i, w昕e i gekony przekazano w砤禼icielowi. Zatrzymanym przedstawiono zarzut kradzie縴 z w砤maniem, za co grozi do 10 lat wi陑ienia.

Jak kobry pluj nam w twarz?

uniwersytecie w Bonn. - C罂, za硂縴砮m gogle, a kobry zacz瓿y je ca砮 zapluwa - opisuje istot eksperymentu prof. Young. Wszystko by硂 rejestrowane na filmie z pr阣ko禼i 500 klatek na sekund. Po blisko sze禼iu tygodniach biolodzy wreszcie si domy秎ili, co prowokuje w昕a do spluni阠ia - zwykle by硂 to po

Nie znalaz砮 tego, czego szukasz? Zapytaj ekspert體